สำนักงานยุวกาชาดจัดอบรมอาสายุวกาชาดเรื่องการปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน CPR และการสำลัก Choking


สำนักงานยุวกาชาดจัดอบรมอาสายุวกาชาดเรื่องการปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน CPR และการสำลัก Choking
โพสเมื่อ : 17 / 06 / 2019 - 16:09

วันนี้ (17 มิถุนายน 2562) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมชั้น 15 อาคารจอดรถ 3 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ นายแพทย์พินิจ กุลละวณิชย์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมอาสายุวกาชาดเรื่องการปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน CPR และการสำลัก Choking นางสุนันทา ศรอนุสิน ผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาด กล่าวว่า การจัดอบรมอาสายุวกาชาดในครั้งนี้ ได้กำหนดจัดอบรมเป็น 2 รุ่น รุ่นละ 300 คน คือ รุ่นที่ 1 วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2562 และรุ่นที่ 2 วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2562 ซึ่งการอบรมเรื่อง CPR และ Choking ได้รับความสนใจจากเยาวชนเป็นจำนวนมาก เพราะเห็นถึงประโยชน์ของการมีความรู้ในเรื่องดังกล่าว ว่าสามารถช่วยเหลือชีวิตผู้อื่นได้จริง อีกทั้งยังได้ฝึกทักษะการทำ CPR อย่างจริงจัง จนมั่นใจว่าสามารถนำความรู้ไปใช้ในเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้ อนึ่ง การเรียนรู้เรื่อง CPR และการช่วยเหลือผู้สำลัก Choking มีหัวใจหลักของการช่วยได้หรือไม่ อยู่ที่เรามีเวลาเท่าไหร่ เพราะการช่วยผู้ที่เกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นและหยุดหายใจกะทันหัน เราจะมีเวลาเพียงแค่ 4 นาทีทองเท่านั้น เพราะสมองขาดออกซิเจนได้ไม่เกิน 4-6 นาที ถ้าเกินกว่า 6 นาที จะทำให้เซลล์สมองตาย ส่งผลให้เกิดความพิการทางสมอง ฉะนั้น การที่เรามีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการทำ CPR และการช่วยเหลือผู้สำลัก Choking อย่างถูกวิธี จะทำให้เราสามารถช่วยชีวิตผู้อื่นได้ในสถานการณ์ฉุกเฉิน ดังข้อความที่กล่าวเอาไว้ว่า “รู้แล้วไม่ได้ใช้ ดีกว่าเวลาที่เราจะใช้ แล้วเราไม่รู้” ในโอกาสนี้ สำนักงานยุวกาชาดได้เชิญวิทยากรเครือข่ายเรื่อง CPR คน ซึ่งเป็นครูและบุคลากรทางการศึกษาจากสังกัด กศน. สพฐ. อาชีวศึกษา อุดมศึกษา หน่วยงานเอกชน และอดีตเจ้าหน้าที่ของสำนักงานยุวกาชาดมาร่วมเป็นทีมวิทยากรให้กับสำนักงานยุวกาชาด ในครั้งนี้ด้วย เพื่ออบรมและถ่ายทอดความรู้เรื่องนี้ให้กับเยาวชนและอาสายุวกาชาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และได้รับความอนุเคราะห์จากบริษัท ไอดีเอส เมดิคอล ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ส่งเจ้าหน้าที่มาให้ความรู้ในการใช้เครื่อง AED อย่างถูกต้องอีกด้วย


อาสายุวกาชาด และเจ้าหน้าที่สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ปฏิบัติหน้าที่จิตอาสา ร่วมกับสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ในการออกหน่วยครัวพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ซึ่งทรงห่วงใยและทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สภากาชาดไทย จัดตั้ง “ครัวพระราชทานอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” ณ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

343 จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด , 1 จำนวนผู้เข้าชมวันนี้