เปิดโครงการพัฒนาอาสายุวกาชาดพึ่งพาได้เรื่องปฐมพยาบาลและการดูแลผู้สูงอายุ จังหวัดตราด


เปิดโครงการพัฒนาอาสายุวกาชาดพึ่งพาได้เรื่องปฐมพยาบาลและการดูแลผู้สูงอายุ จังหวัดตราด
โพสเมื่อ : 10 / 07 / 2019 - 13:42

9 ก.ค. 62 นายธีระชัย ลิ้มประสิทธิศักดิ์ ปลัดจังหวัดตราด เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาอาสายุวกาชาดพึ่งพาได้เรื่องปฐมพยาบาลและการดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย จัดขึ้นโดยมีเยาวชนจากสถานศึกษา 10 แห่งที่ร่วมเป็นจิตอาสา สภากาชาดไทย เข้าร่วมโครงการรวม 135 คน ที่ศาลาประชาคมจังหวัดตราดนางวธูสิริ สวัสดิ์จุ้น หัวหน้าฝ่ายวิชาการ สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย กล่าวว่า ตามที่สภากาชาดไทยได้กำหนดนโยบายให้อาสาสมัครมีบทบาทสำคัญในการช่วยขับเคลื่อนภารกิจแก่นหลักของสภากาชาดไทย 4 ด้าน ประกอบด้วย การบริการทางการแพทย์และสุขภาพอนามัย การบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย การบริจาคโลหิต และการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ซึ่งทางสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ได้ดำเนินโครงการ “ขยายฐานเยาวชนจิตอาสาและเสริมสร้างศักยภาพเยาวชนจิตอาสาในการเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างยั่งยืน” ที่มีกระบวนการดำเนินงานออกเป็น 3 ขั้นตอน คือ การสรรหาเยาวชนจิตอาสา การสร้างจิตอาสาสภากาชาดไทย และการพัฒนาอาสายุวกาชาดพึ่งพาได้ การอบรมเรื่องปฐมพยาบาลและการดูแลผู้สูงอายุ ในวันนี้ คือ ขั้นตอนการพัฒนาอาสายุวกาชาดพึ่งพาได้ ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ 3 ของโครงการฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประเทศไทยมีจำนวนอาสายุวกาชาดที่มีทักษะด้านการปฐมพยาบาล และการดูแลผู้สูงอายุมากขึ้น สามารถดูแลตนเอง ดูแลคนในครอบครัว รวมถึงเป็นที่พึ่งพาได้ของชุมชนและสังคมต่อไปสำหรับการอบรมในครั้งนี้ มีเนื้อหา ประกอบด้วย หลักการปฐมพยาบาลและภาวะหมดสติ การปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) การสำลัก (Choking) การเปลี่ยนแปลงและการป้องกันอุบัติเหตุในผู้สูงอายุ การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ และจิตอาสาในตัวเรา (Volunteer in my mind) โดยใช้เวลาในการดำเนินการ 1 วัน


อาสายุวกาชาด และเจ้าหน้าที่สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ปฏิบัติหน้าที่จิตอาสา ร่วมกับสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ในการออกหน่วยครัวพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ซึ่งทรงห่วงใยและทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สภากาชาดไทย จัดตั้ง “ครัวพระราชทานอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” ณ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

437 จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด , 1 จำนวนผู้เข้าชมวันนี้