ชมรมอาสายุวกาชาด จังหวัดอุทัยธานี ศึกษาดูงาน


ชมรมอาสายุวกาชาด จังหวัดอุทัยธานี ศึกษาดูงาน
โพสเมื่อ : 12 / 07 / 2019 - 16:16

ในวันนี้ ชมรมอาสายุวกาชาดจังหวัดอุทัยธานี ประกอบด้วยโรงเรียนห้วยคตพิทยาคมและโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม จำนวน 63 คน จากโครงการอบรมอาสายุวกาชาดหลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด มุ่งสู่ค่านิยมหลัก 12 ประการ มาเยี่ยมชมกิจการสภากาชาดไทยในส่วนของสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย สถานเสาวภา(สวนงู) ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ และพิพิธภัณฑ์สภากาชาดไทย กรุงเทพมหานคร เพื่อเรียนรู้ประสบการณ์นอกห้องเรียน และปลูกฝังจิตอาสาให้แก่อาสายุวกาชาดทั้งสองชมรม


อาสายุวกาชาด และเจ้าหน้าที่สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ปฏิบัติหน้าที่จิตอาสา ร่วมกับสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ในการออกหน่วยครัวพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ซึ่งทรงห่วงใยและทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สภากาชาดไทย จัดตั้ง “ครัวพระราชทานอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” ณ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

326 จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด , 2 จำนวนผู้เข้าชมวันนี้