โครงการสร้างเยาวชน จิตอาสา สภากาชาดไทยจังหวัดสระแก้ว


โครงการสร้างเยาวชน จิตอาสา สภากาชาดไทยจังหวัดสระแก้ว
โพสเมื่อ : 08 / 07 / 2019 - 10:38

 28 มิถุนายน 2562  เวลา 10.00 น. นางสุปราณี ชาตไพสิฐ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “สร้างเยาวชนจิตอาสาสภากาชาดไทย จังหวัดสระแก้ว “ ซึ่งสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย และสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อพัฒนาเยาวชนที่มีจิตอาสาให้เป็นคนดีมีคุณธรรม และเป็นคนดีที่พึ่งพาได้ของจังหวัดสระแก้ว และสังคมไทยในวันข้างหน้า ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว

  นายสมจิตต์ ไหมดี ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาด กล่าวว่า สืบเนื่องจากสภากาชาดไทยมีภารกิจอย่างต่อเนื่องยาวนานกว่า 126 ปี ในการสร้างเยาวชนที่มีจิตอาสาในสังคม ตามนโยบายอาสาสมัครสภากาชาดไทย สำนักงานยุวกาชาด จึงได้รับนโยบายนี้มาดำเนินการ ร่วมกับการพัฒนาเยาวชนอาสาสมัคร ให้เป็นผู้มีความรอบรู้ ตามนโยบายการพัฒนาประเทศและการพัฒนาคนไทยให้เป็นคนไทย 4.0 ดังนั้น สำนักงานยุวกาชาด จึงได้มุ่งสรรหาเยาวชนจากภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคม เพื่อพัฒนาให้เป็นผู้มีจิตอาสาและร่วมเป็นอาสายุวกาชาด สภากาชาดไทยต่อไป โดยสำนักงานยุวกาชาดฝได้พัฒนาระบบของการสรรหา สร้างเสริมจิตอาสา และการฝึกอบรมที่ยั่งยืน เน้นการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาคีทั้งภาครัฐ เอกชน และท้องถิ่น อีกทั้งยังออกแบบโครงการให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการสื่อสารของเยาวชนกลุ่มเป้าหมาย ที่นิยมสื่อสังคมออนไลน์ด้วย ***ในการนี้ สำนักงานยุวกาชาด จึงกำหนดจัดโครงการ “สร้างเยาวชน จิตอาสา สภากาชาดไทย” ขึ้น ในเขตพื้นที่จังหวัดสระแก้ว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเยาวชนชาวสระแก้วให้มีความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักในการเป็นจิตอาสา สภากาชาดไทยและมีแนวทางในการช่วยเหลือผู้อื่น ชุมชน และสังคมต่อไป ในการอบรมครั้งนี้ จัดขึ้น 2 ช่วง คือ ภาคเช้าและภาคบ่าย มีผู้เข้ารับการอบรมจาก 32 สถาบัน จำนวนทั้งสิ้น 1,052 คน ซึ่งล้วนเป็นเยาวชนจิตอาสาเพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและรู้จักการแบ่งปันให้กับผู้อื่น โดยเยาวชนเหล่านี้จะได้เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชุมชนของจังหวัดสระแก้วให้ยั่งยืนสืบไป

  นายสมจิตต์ ไหมดี ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาด กล่าวว่า สืบเนื่องจากสภากาชาดไทยมีภารกิจอย่างต่อเนื่องยาวนานกว่า 126 ปี ในการสร้างเยาวชนที่มีจิตอาสาในสังคม ตามนโยบายอาสาสมัครสภากาชาดไทย สำนักงานยุวกาชาด จึงได้รับนโยบายนี้มาดำเนินการ ร่วมกับการพัฒนาเยาวชนอาสาสมัคร ให้เป็นผู้มีความรอบรู้ ตามนโยบายการพัฒนาประเทศและการพัฒนาคนไทยให้เป็นคนไทย 4.0 ดังนั้น สำนักงานยุวกาชาด จึงได้มุ่งสรรหาเยาวชนจากภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคม เพื่อพัฒนาให้เป็นผู้มีจิตอาสาและร่วมเป็นอาสายุวกาชาด สภากาชาดไทยต่อไป โดยสำนักงานยุวกาชาดฝได้พัฒนาระบบของการสรรหา สร้างเสริมจิตอาสา และการฝึกอบรมที่ยั่งยืน เน้นการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาคีทั้งภาครัฐ เอกชน และท้องถิ่น อีกทั้งยังออกแบบโครงการให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการสื่อสารของเยาวชนกลุ่มเป้าหมาย ที่นิยมสื่อสังคมออนไลน์ด้วย

ในการนี้ สำนักงานยุวกาชาด จึงกำหนดจัดโครงการ “สร้างเยาวชน จิตอาสา สภากาชาดไทย” ขึ้น ในเขตพื้นที่จังหวัดสระแก้ว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเยาวชนชาวสระแก้วให้มีความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักในการเป็นจิตอาสา สภากาชาดไทยและมีแนวทางในการช่วยเหลือผู้อื่น ชุมชน และสังคมต่อไป ในการอบรมครั้งนี้ จัดขึ้น 2 ช่วง คือ ภาคเช้าและภาคบ่าย มีผู้เข้ารับการอบรมจาก 32 สถาบัน จำนวนทั้งสิ้น 1,052 คน ซึ่งล้วนเป็นเยาวชนจิตอาสาเพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและรู้จักการแบ่งปันให้กับผู้อื่น โดยเยาวชนเหล่านี้จะได้เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชุมชนของจังหวัดสระแก้วให้ยั่งยืนสืบไป


trends betty boop tattoo trends hot vidio trends free porzo trends ginger bbw trends sopizzas trends escotes xxx

 1,213 total views,  1 views today