โครงการพัฒนาศักยภาพอาสายุวกาชาดไทย-ลาว (Thai-Lao Red Cross Youth Volunteers Capacity Building)


โครงการพัฒนาศักยภาพอาสายุวกาชาดไทย-ลาว (Thai-Lao Red Cross Youth Volunteers Capacity Building)
โพสเมื่อ : 21 / 08 / 2019 - 14:18

โครงการพัฒนาศักยภาพอาสายุวกาชาดไทย-ลาว (Thai-Lao Red Cross Youth Volunteers Capacity Building) สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ร่วมกับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม และองค์การกาแดงลาว จัด “โครงการพัฒนาศักยภาพอาสายุวกาชาดไทย-ลาว (Thai-Lao Red Cross Youth Volunteers Capacity Building)” ระหว่างวันที่ 15-18 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ตำบลหนองญาติ จังหวัดนครพนม นางสาวธาริกา วงศ์สินศิริกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาด กล่าวว่า สำนักงานยุวกาชาด เป็นหน่วยงานหนึ่งของสภากาชาดไทยที่มีภารกิจหลักในการปลูกฝังเยาวชนที่มีอายุระหว่าง 15-30 ปี ให้เป็นคนดี เก่ง รอบรู้ สุขภาพดี และเสริมสร้างศักยภาพของเยาวชนเหล่านี้ให้เป็นที่พึ่งพาได้ของสังคม พร้อมเป็นกำลังสำคัญให้แก่ประเทศชาติต่อไป ดังนั้นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว ในปี 2562 สำนักงานยุวกาชาด จึงร่วมกับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม และองค์การกาแดงลาว ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณบางส่วนจากคณะกรรมการกาชาดสากล จัด “โครงการพัฒนาศักยภาพอาสายุวกาชาดไทย-ลาว (Thai-Lao Red Cross Youth Volunteers Capacity Building)” ในรูปแบบค่ายพักแรมขึ้น โดยมีเยาวชนเข้าร่วมโครงการฯ ทั้งสิ้น 142 คน ประกอบไปด้วย เยาวชนไทยจำนวน 124 คน และเยาวชนลาวจำนวน 18 คน พร้อมด้วยผู้แทนจาก องค์กรกาแดงลาว จำนวน 15 คน นางสาวธาริกา วงศ์สินศิริกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาด กล่าวเพิ่มเติมว่า ตลอดระยะเวลา 4 วัน 3 คืน นี้ ผู้เข้าร่วมโครงการฯจะได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะ เรื่อง การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการดูแลผู้สูงอายุ ส่งเสริมความเข้าใจในงานอาสาสมัครของสภากาชาดไทย ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องกาชาดสากล สภากาชาดไทย หลักการกาชาด และการใช้เครื่องหมายกาชาด นอกจากนี้ เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการฯ ยังจะได้เข้าร่วมกิจกรรม Youths in School Safety ที่กล่าวถึงบทบาทของเยาวชนในการส่งเสริมความปลอดภัยภายในโรงเรียน และ กิจกรรมYouths As Agent of Behavioral Change (YABC) ที่มุ่งสร้างและพัฒนาเยาวชนให้เป็นผู้นำทางการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านความคิดและพฤติกรรมอันดี รวมพลังในการขับเคลื่อนให้เกิดสันติภาพและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขต่อไป


trends betty boop tattoo trends hot vidio trends free porzo trends ginger bbw trends sopizzas trends escotes xxx

 930 total views,  1 views today