คณะผู้แทนสภากาชาดญี่ปุ่น สาขามิยากิ จำนวน 12 คน เยี่ยมชมกิจการกาชาด – ยุวกาชาดไทย วันที่ 30 กรกฏาคม – 5 สิงหาคม 2562


คณะผู้แทนสภากาชาดญี่ปุ่น สาขามิยากิ จำนวน 12 คน เยี่ยมชมกิจการกาชาด – ยุวกาชาดไทย วันที่ 30 กรกฏาคม – 5 สิงหาคม 2562
โพสเมื่อ : 05 / 08 / 2019 - 16:22

คณะผู้แทนสภากาชาดญี่ปุ่น สาขามิยากิ ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ ครูผู้นำ จำนวน 5 คน และสมาชิกยุวกาชาด จำนวน 7 คน รวมทั้งสิ้น 12 คน เยี่ยมชมกิจการกาชาด – ยุวกาชาดไทย ระหว่างวันที่ 30 กรกฏาคม ถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2562 โดยเยี่ยมชมกิจการของสำนักงานต่างๆ ของสภากาชาดไทย ได้แก่ ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สถานเสาวภา (ในส่วนของการผลิตชีววัตถุ และสวนงู) และสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย โอกาสเดียวกันนี้ คณะผู้แทนฯ ได้ไปร่วมกิจกรรรมกับชมรมอาสายุวกาชาดโรงเรียนราชินีบน ในวันที่ 2 สิงหาคม 2562 ได้แก่ การร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการป้องกันและการเตรียมรับภัยพิบัติ การศึกษาดูงานกิจกรรมอาสายุวกาชาดอีกด้วย


อาสายุวกาชาด และเจ้าหน้าที่สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ปฏิบัติหน้าที่จิตอาสา ร่วมกับสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ในการออกหน่วยครัวพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ซึ่งทรงห่วงใยและทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สภากาชาดไทย จัดตั้ง “ครัวพระราชทานอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” ณ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

238 จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด , 1 จำนวนผู้เข้าชมวันนี้