รางวัลอาสายุวกาชาดดีเด่น ประจำปี 2563


รางวัลอาสายุวกาชาดดีเด่น ประจำปี 2563
โพสเมื่อ : 09 / 08 / 2019 - 10:52

ขอเชิญชวนบุคคลและหน่วยงานต่าง ๆ ส่งผลงานเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกรางวัลอาสายุวกาชาดดีเด่น “โล่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ประจำปี 2563” เพื่อแสดงความชื่นชม สร้างขวัญกำลังใจ รวมทั้งเป็นเกียรติประวัติแก่คณะบุคคลและหน่วยงานต่าง ๆ ที่ให้ความร่วมมือ เสียสละ และให้การสนับสนุนกิจการยุวกาชาดด้วยดีมาโดยตลอด โดยการพิจารณาผลงานของบุคคลและหน่วยงานตามระเบียบคณะกรรมการบริหารยุวกาชาด ว่าด้วยหลักเกณฑ์การคัดเลือกอาสายุวกาชาดดีเด่น พ.ศ.2561 **ปิดรับผลงานวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562**

>>การส่งผลงานประกอบด้วย 2 ประเภท ได้แก่
1. ประเภทบุคคล ได้แก่ อาสายุวกาชาด ที่ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาด วิทยาการยุวกาชาด วิทยากรแกนนำยุวกาชาด ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และผู้กระทำคุณประโยชน์ หรือผู้มีอุปการคุณต่อกิจการยุวกาชาด
2. ประเภทหน่วยงาน ได้แก่ สำนักงาน กศน. กศน.อำเภอ/เขต โรงเรียน อุดมศึกษา/อาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า กรมราชทัณฑ์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เหล่ากาชาดจังหวัด และหน่วยงานให้การสนับสนุนกิจกรรมอาสายุวกาชาด ผู้สนใจส่งผลงานเข้ารับการพิจารณา ได้ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทรศัพท์ 0 2252 5002-3 กด 1 ในวันและเวลาราชการ

>>ข้อเสนอแนะการส่งผลงาน

1. เป็นผลงานด้านอาสายุวกาชาด สภากาชาดไทยเท่านั้น
2. จัดเรียงเอกสารแต่ละประเภทให้ตรงตามเกณฑ์ และหัวข้อที่กำหนดในองค์ประกอบ
3. จัดทำต้นฉบับพร้อมสำเนา รวม 5 ชุด (ต้นฉบับควรเป็นรูปแบบสี่สี) และใส่เลขหน้ากำกับทั้ง 5 ชุด
4. กรณีที่มีการเปลี่ยน ชื่อ – สกุล กรุณาแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง

>>ส่งผลงานได้ที่

สามารถส่งผลงานได้ด้วยตัวเอง หรือทางไปรษณีย์โดยยึดถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ (จัดทำผลงาน 5 เล่ม)

สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย 1871 อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ ชั้น 2 ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

>>ดาวน์โหลดระเบียบคณะกรรมการบริหารยุวกาชาด ว่าด้วยหลักเกณฑ์การคัดเลือกอาสายุวกาชาดดีเด่น พ.ศ.2561

ระเบียบคณะกรรมการบริหารยุวกาชาด ว่าด้วยหลักเกณฑ์การคัดเลือกอาสายุวกาชาดดีเด่น พ.ศ.2561 Click!!

หมายเหตุ หลักเกณฑ์การคัดเลือกอาสายุวกาชาดดีเด่น พ.ศ. 2561 (หมายเหตุ แก้ไขข้อความหน้า 5 ข้อ 6.1.1 อาสายุวกาชาด หมายถึง เยาวชนอายุระหว่าง 15-30 ปี)

 

>>ประเภทบุคคล

1.แบบประเมินผลงานอาสายุวกาชาดดีเด่น (เยาวชนอายุระหว่าง 15-30 ปี)

แบบประเมินอาสายุวกาชาดดีเด่น (PDF) Click!!

แบบประเมินอาสายุวกาชาดดีเด่น (Word) Click!!

2.แบบประเมินผลงานที่ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาดดีเด่น

แบบประเมินที่ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาดดีเด่น (PDF) Click!!

แบบประเมินที่ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาดดีเด่น (Word) Click!!

3.แบบประเมินผลงานวิทยากรยุวกาชาดดีเด่น

แบบประเมินวิทยากรยุวกาชาดดีเด่น (PDF) Click!!

แบบประเมินวิทยากรยุวกาชาดดีเด่น (Word) Click!!

4.แบบประเมินผลงานวิทยากรแกนนำยุวกาชาดดีเด่น

แบบประเมินวิทยากรแกนนำยุวกาชาดดีเด่น (PDF) Click!!

5.แบบประเมินผลงานผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น

แบบประเมินผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น (PDF) Click!!

แบบประเมินผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น (Word) Click!!

6.แบบประเมินผลงานผู้บริหารการศึกษาดีเด่น

แบบประเมินผู้บริหารการศึกษาดีเด่น (Word) Click!!

แบบประเมินผู้บริหารการศึกษาดีเด่น (PDF) Click!!

7.แบบประเมินผลงานผู้ให้การสนันสนุนกิจกรรมอาสายุวกาชาดดีเด่น

 

>>ประเภทหน่วยงาน

1. แบบประเมินผลงาน กศน. อำเภอดีเด่น

แบบประเมิน กศน. อำเภอดีเด่น (PDF) Click!!

แบบประเมิน กศน. อำเภอดีเด่น (Word) Click!!

2. แบบประเมินผลงาน กศน. จังหวัดดีเด่น

แบบประเมิน กศน. จังหวัดดีเด่น (PDF) Click!!

แบบประเมิน กศน. จังหวัดดีเด่น (Word) Click!!

3.แบบประเมินผลงานโรงเรียนดีเด่น

แบบประเมินโรงเรียนดีเด่น (PDF) Click!!

แบบประเมินผู้บริหารการศึกษาดีเด่น (Word) Click!!

4. แบบประเมินผลงานอุดมศึกษาหรือเทียบเท่าดีเด่น

แบบประเมินอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า (PDF) Click!!

แบบประเมินอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า (Word) Click!!

5. แบบประเมินผลงานกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการดีเด่น

แบบประเมินกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการดีเด่น (PDF) Click!!

แบบประเมินกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการดีเด่น (Word) Click!!

6. แบบประเมินผลงานกรมราชทัณฑ์ดีเด่น

แบบประเมินกรมราชทัณฑ์ดีเด่น (PDF) Click!!

แบบประเมินกรมราชทัณฑ์ดีเด่น (Word) Click!!

7. แบบประเมินผลงานเหล่ากาชาดจังหวัดดีเด่น

แบบประเมินเหล่ากาชาดจังหวัดดีเด่น (PDF) Click!!

แบบประเมินเหล่ากาชาดจังหวัดดีเด่น (Word) Click!!

8. แบบประเมินผลงานหน่วยงานให้การสนับสนุนกิจกรรมดีเด่น

แบบประเมินหน่วยงานให้การสนับสนุนกิจกรรมดีเด่น (PDF) Click!!

แบบประเมินหน่วยงานให้การสนับสนุนกิจกรรมดีเด่น (Word) Click!!

 


2,437 จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด , 8 จำนวนผู้เข้าชมวันนี้