สำนักงาน กศน.จังหวัดสระแก้ว ร่วมกับสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย จัดอบรมวิทยากรยุวกาชาด ร่นที่ 159/สก.3


สำนักงาน กศน.จังหวัดสระแก้ว ร่วมกับสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย จัดอบรมวิทยากรยุวกาชาด ร่นที่ 159/สก.3
โพสเมื่อ : 30 / 08 / 2019 - 15:44

สำนักงาน กศน.จังหวัดสระแก้ว ร่วมกับสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย จัดอบรมวิทยากรยุวกาชาด ร่นที่ 159/สก.3 ระหว่างวันที่ 27-30 สิงหาคม 2562 โดยได้รับเกียรติจากนางสุปราณี ชาตไพสิฐ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว  การอบรมในครั้งนี้เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ แบบอยู่ค่ายพักแรม โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 60 คน มีวัตถุุประสงค์เพื่อเพิ่มวิทยากรยุวกาชาด รองรับการขยายเครือข่ายงานกาชาดสู่เยาวชนของจังหวัดสระแก้ว ผ่านการอบรม ให้ความรู้ ความเข้าใจ มีทัศนคติที่ดีต่อกิจการกาชาด สามารถนำเทคนิควิธีการ กระบวนการไปดำเนินกิจกรรมให้กับเยาวชนที่อยู่ในความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในสังกัดให้สามารถทำหน้าที่เผยแพร่กิจกรรมกาชาดสู่เยาวชนที่อยู่ในความรับผิดชอบตามมาตรฐานของสำนักงานยุวกาชาด รวมถึงให้สานต่อภารกิจของสภากาชาดไทย ในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ประชาชนต่อไป


อาสายุวกาชาด และเจ้าหน้าที่สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ปฏิบัติหน้าที่จิตอาสา ร่วมกับสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ในการออกหน่วยครัวพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ซึ่งทรงห่วงใยและทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สภากาชาดไทย จัดตั้ง “ครัวพระราชทานอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” ณ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

375 จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด , 1 จำนวนผู้เข้าชมวันนี้