ดร.จรูญ ไชยศร รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ และ นายนรกิจ ศรัทธา ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ ในโอกาสมาบรรยายให้ความรู้แก่บุคลากรสำนักงานยุวกาชาด เรื่อง “การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ยุคดิจิทัล”


ดร.จรูญ ไชยศร รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ และ นายนรกิจ ศรัทธา ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ ในโอกาสมาบรรยายให้ความรู้แก่บุคลากรสำนักงานยุวกาชาด เรื่อง “การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ยุคดิจิทัล”
โพสเมื่อ : 17 / 09 / 2019 - 16:00

นายแพทย์พินิจ กุลละวณิชย์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานกล่าวต้อนรับ ดร.จรูญ ไชยศร รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ และ นายนรกิจ ศรัทธา ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ ในโอกาสมาบรรยายให้ความรู้แก่บุคลากรสำนักงานยุวกาชาด เรื่อง “การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ยุคดิจิทัล” เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพิ่มพูนความรู้ และทักษะการทำงานด้านการประชาสัมพันธ์ ให้เข้าถึงเยาวชนกลุ่มเป้าหมายในยุค Thailand 4.0 อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อวันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานยุวกาชาด


trends betty boop tattoo trends hot vidio trends free porzo trends ginger bbw trends sopizzas trends escotes xxx

 908 total views,  1 views today