ประชุมพิจารณาร่างคู่มือวิทยากรยุวกาชาด


ประชุมพิจารณาร่างคู่มือวิทยากรยุวกาชาด
โพสเมื่อ : 09 / 09 / 2019 - 10:38

สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย จัดโครงการประชุมพิจารณาร่างคู่มือวิทยากรยุวกาชาด สำหรับการอบรมอาสายุวกาชาด หลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด ระหว่างวันที่ 9-12 กันยายน 2562 ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร


อาสายุวกาชาด และเจ้าหน้าที่สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ปฏิบัติหน้าที่จิตอาสา ร่วมกับสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ในการออกหน่วยครัวพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ซึ่งทรงห่วงใยและทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สภากาชาดไทย จัดตั้ง “ครัวพระราชทานอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” ณ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

228 จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด , 1 จำนวนผู้เข้าชมวันนี้