ดร.จรูญ ไชยศร รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ และ นายนรกิจ ศรัทธา ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ ในโอกาสมาบรรยายให้ความรู้แก่บุคลากรสำนักงานยุวกาชาด เรื่อง “การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ยุคดิจิทัล”


ดร.จรูญ ไชยศร รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ และ นายนรกิจ ศรัทธา ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ ในโอกาสมาบรรยายให้ความรู้แก่บุคลากรสำนักงานยุวกาชาด เรื่อง “การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ยุคดิจิทัล”
โพสเมื่อ : 17 / 09 / 2019 - 16:00

นายแพทย์พินิจ กุลละวณิชย์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานกล่าวต้อนรับ ดร.จรูญ ไชยศร รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ และ นายนรกิจ ศรัทธา ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ ในโอกาสมาบรรยายให้ความรู้แก่บุคลากรสำนักงานยุวกาชาด เรื่อง “การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ยุคดิจิทัล” เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพิ่มพูนความรู้ และทักษะการทำงานด้านการประชาสัมพันธ์ ให้เข้าถึงเยาวชนกลุ่มเป้าหมายในยุค Thailand 4.0 อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อวันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานยุวกาชาด


486 จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด , 2 จำนวนผู้เข้าชมวันนี้