สภากาชาดไทย ขยายฐานเยาวชนจิตอาสา จังหวัดชัยภูมิ


สภากาชาดไทย ขยายฐานเยาวชนจิตอาสา จังหวัดชัยภูมิ
โพสเมื่อ : 19 / 12 / 2019 - 11:05

 วันที่ 18 ธันวาคม 2562 นายแพทย์พินิจ กุลละวณิชย์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานพิธีเปิด พร้อมบรรยายพิเศษ เรื่องอาสาสมัครสภากาชาดไทย และการเตรียมตัวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ในการประชุมภาคีเครือข่ายยุวกาชาดจังหวัดชัยภูมิ ตามโครงการ “ขยายฐานเยาวชนจิตอาสาและเสริมสร้างศักยภาพเยาวชน จิตอาสาในการเป็นที่พึ่งของประชาชน อย่างยั่งยืน” โดยมีนางวันดี วุ่นซิ้ว นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ กล่าวรายงาน มีผู้บริหารและครูจากสถานศึกษาและหน่วยงานที่รับผิดชอบงานพัฒนาเยาวชน ในจังหวัดนครราชสีมาเข้าร่วมการประชุม จำนวน 61 หน่วยงาน รวมทั้งสิ้น 160 คน ณ ห้องพญาแล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ทั้งนี้ นางสุนันทา ศรอนุสิน ผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย กล่าวถึง ทิศทางการพัฒนากิจการยุวกาชาดเพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาล 4.0 และภาพรวมของโครงการขยายฐานเยาวชนจิตอาสาและส่งเสริมศักยภาพเยาวชนจิตอาสา ในการเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างยั่งยืน อีกด้วย


trends betty boop tattoo trends hot vidio trends free porzo trends ginger bbw trends sopizzas trends escotes xxx

 702 total views,  1 views today