สภากาชาดไทย ขยายฐานเยาวชนจิตอาสา ที่นครราชสีมา


สภากาชาดไทย ขยายฐานเยาวชนจิตอาสา ที่นครราชสีมา
โพสเมื่อ : 13 / 12 / 2019 - 14:16

วันที่ 13 ธันวาคม 2562 นายแพทย์พินิจ กุลละวณิชย์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมภาคีเครือข่ายยุวกาชาดจังหวัดนครราชสีมา ตามโครงการ “ขยายฐานเยาวชนจิตอาสาและเสริมสร้างศักยภาพเยาวชน จิตอาสาในการเป็นที่พึ่งของประชาชน อย่างยั่งยืน” โดยมีนางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา กล่าวรายงาน โอกาสเดียวกันนี้ นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัด นครราชสีมา ได้ให้เกียรติร่วมในพิธีและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย มีผู้บริหารและครูจากสถานศึกษาและหน่วยงานที่รับผิดชอบงานพัฒนาเยาวชน ในจังหวัดนครราชสีมาเข้าร่วมการประชุม จำนวน 103 หน่วยงาน รวมทั้งสิ้น 192 คน ณ ห้องแกรนด์บอลรูมเอ โรงแรมสีมาธานี จังหวัดนครราชสีมา ทั้งนี้ การจัดประชุมภาคีเครือข่ายผู้บริหารสถานศึกษาจังหวัดนครราชสีมา ครั้งนี้ยังมีการบรรยายพิเศษ เรื่อง การเตรียมตัวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โดยนายแพทย์พินิจ กุลละวณิชย์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทยและการบรรยายเรื่อง “ทิศทางการพัฒนากิจการยุวกาชาดเพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาล 4.0” รวมทั้งภาพรวมของโครงการขยายฐานเยาวชนจิตอาสาและส่งเสริมศักยภาพเยาวชนจิตอาสา ในการเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างยั่งยืน โดย นางสุนันทา ศรอนุสิน ผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย อีกด้วย


อาสายุวกาชาด และเจ้าหน้าที่สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ปฏิบัติหน้าที่จิตอาสา ร่วมกับสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ในการออกหน่วยครัวพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ซึ่งทรงห่วงใยและทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สภากาชาดไทย จัดตั้ง “ครัวพระราชทานอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” ณ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

172 จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด , 3 จำนวนผู้เข้าชมวันนี้