เข้ากราบลาเลขาธิการสภากาชาดไทยไปสาธารณรัฐอินเดีย


เข้ากราบลาเลขาธิการสภากาชาดไทยไปสาธารณรัฐอินเดีย
โพสเมื่อ : 21 / 02 / 2020 - 15:18

นางสุนันทา ศรอนุสิน ผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย นำคณะผู้แทนยุวกาชาด จำนวน 6 คน เข้ากราบลาท่านเลขาธิการสภากาชาดไทย ไปร่วมกิจกรรมกาชาด ยุวกาชาดในต่างประเทศ ในโครงการค่ายยุวกาชาด “Youth for Humanity” ระหว่างวันที่ 8 – 10 มีนาคม 2563 ณ เมืองคุร์เคาน์ รัฐหรยาณา สาธารณรัฐอินเดีย ได้แก่

1. นายอาคม ควรอาจ วิทยาจารย์ ฝ่ายส่งเสริมอาสายุวกาชาด

2. นายกรพล จั่นจิรภัทร อาสายุวกาชาดสังกัดสำนักงานยุวกาชาด

3. นายธนพล ศุภโกศล อาสายุวกาชาดโรงเรียนอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ

4. นางสาวปรียาลักษณ์ แฝงพงศ์กองสิน อาสายุวกาชาดโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

5. นางสาวโปรดปราน ยาวิไชย อาสายุวกาชาดโรงเรียนสา จังหวัดน่าน

6. นางสาวญาณิศา วิทยเวทานนท์ อาสายุวกาชาดโรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยจังหวัดเชียงใหม่


อาสายุวกาชาด และเจ้าหน้าที่สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ปฏิบัติหน้าที่จิตอาสา ร่วมกับสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ในการออกหน่วยครัวพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ซึ่งทรงห่วงใยและทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สภากาชาดไทย จัดตั้ง “ครัวพระราชทานอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” ณ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

109 จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด , 1 จำนวนผู้เข้าชมวันนี้