2546


2546
โพสเมื่อ : 13 / 05 / 2020 - 11:12

รัฐบาลได้ปฏิรูประบบราชการ มีการยุบรวมหน่วยงานเพื่อให้เกิดความชัดเจนในภารกิจ หน้าที่ ในการนี้ กรมพลศึกษาซึ่งดูแลกิจการยุวกาชาดมาตั้งแต่เริ่มแรก ได้ถูกรวมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และให้งานลูกเสือ ยุวกาชาด และสารวัตรนักเรียน ไปอยู่ในสังกัดของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และยกระดับให้เป็น สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน พร้อมกับย้ายที่ทำการ       จากสนามศุภชลาศัย ไปยังกระทรวงศึกษาธิการ ส่วนสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ได้ย้ายกลับสู่สภากาชาดไทยเมื่อเดือนกันยายน 2546 โดยมีที่ทำการ ณ ตึกจิรกิติ สภากาชาดไทย

ดังนั้น จะเห็นได้ว่านับแต่ พ.ศ.2546 เป็นต้นมา กิจการยุวกาชาดอยู่ในความรับผิดชอบของ 2 หน่วยงานคือ สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย และสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยทั้ง 2 หน่วยงาน ยังคงประสานการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด โดยแบ่งกลุ่มเป้าหมายตามความรับผิดชอบ ออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้

1. สมาชิกยุวกาชาด ได้แก่ เยาวชนอายุระหว่าง 7 ปี ถึง 18 ปี ที่กำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษา หรือเยาวชนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย และเลือกเรียนยุวกาชาดตามหลักสูตรการเรียนการสอนยุวกาชาดของกระทรวงศึกษาธิการ

2. อาสายุวกาชาด ได้แก่ เยาวชนอายุระหว่าง 15 ปี ถึง 25 ปี ซึ่งมีความสนใจสมัครเป็นเยาวชนจิตอาสาและอาสายุวกาชาด ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด และสังกัดชมรมอาสายุวกาชาด          ยุวกาชาด โดยสำนักงานยุวกาชาดได้มีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการดำเนินงานและกิจกรรมเรื่อยมาเพื่อให้เข้ากับบริบทของสถานการณ์และยุทธศาสตร์ของสภากาชาดไทย

สำนักงานยุวกาชาด ได้เริ่มสนับสนุนให้สถาบันการศึกษาจัดตั้งชมรมอาสายุวกาชาดตั้งแต่ปี 2543 แต่ได้เริ่มดำเนินการอย่างเป็นกระบวนการและเป็นรูปแบบอย่างจริงจังใน พ.ศ.2550


trends betty boop tattoo trends hot vidio trends free porzo trends ginger bbw trends sopizzas trends escotes xxx

 193 total views,  1 views today