สำนักงาน กศน.จังหวัดระนองร่วมกับสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย จัดอบรมวิทยากรยุวกาชาดรุ่นที่ 164 /รน.1


สำนักงาน กศน.จังหวัดระนองร่วมกับสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย จัดอบรมวิทยากรยุวกาชาดรุ่นที่ 164 /รน.1
โพสเมื่อ : 15 / 12 / 2020 - 09:26

วันที่ 7 ธ.ค.63 ณ ค่ายรัตนรังสรรค์ กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 25 อำเภอเมือง จังหวัดระนอง นายสมเกียรติ ศรีษะเนตร ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานในพิธีเปิดจัดอบรมวิทยากรยุวกาชาดรุ่นที่ 164/รน.1 โดยมีสำนักงาน กศน.จังหวัดระนอง ร่วมกับสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย จัดอบรมวิทยากรยุวกาชาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมีผู้เข้าร่วมรับการอบรมจำนวน 60 คน

สำหรับการอบรมในครั้งนี้เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ แบบอยู่ค่ายพักแรม 4 วัน 3 คืน ระหว่างวันที่ 7-10 ธันวาคม 2563 มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มวิทยากรยุวกาชาด รองรับการขยายเครือข่ายงานกาชาดสู่เยาวชนของจังหวัดระนองผ่านการอบรม ให้ความรู้ ความเข้าใจ มีทัศนคติที่ดีต่อกิจการกาชาด สามารถนำเทคนิควิธีการ กระบวนการไปดำเนินกิจกรรมให้กับเยาวชนที่อยู่ในความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในสังกัดให้สามารถทำหน้าที่เผยแพร่กิจกรรมกาชาดสู่เยาวชนที่อยู่ในความรับผิดชอบตามมาตรฐานของสำนักงานยุวกาชาด รวมถึงให้สานต่อภารกิจของสภากาชาดไทย ในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ประชาชนต่อไป


trends betty boop tattoo trends hot vidio trends free porzo trends ginger bbw trends sopizzas trends escotes xxx

 403 total views,  1 views today