โครงการหนึ่งบาท ร้อยความดี สานสิ่งดีเพื่อสังคม 99 สู่ 100 ปี ยุวกาชาดไทย


โครงการหนึ่งบาท ร้อยความดี สานสิ่งดีเพื่อสังคม 99 สู่ 100 ปี ยุวกาชาดไทย
โพสเมื่อ : 12 / 01 / 2021 - 13:34

สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ขอเชิญชวนชมรมอาสายุวกาชาด ที่เป็นเครือข่ายจากทั่วประเทศ  เข้าร่วมโครงการหนึ่งบาท ร้อยความดี สานสิ่งดีเพื่อสังคม 99 สู่ 100 ปี ยุวกาชาด โดยดำเนินการจัดกิจกรรม ภายใต้กรอบแนวคิด กิจกรรมส่งเสริมทักษะการอ่านออก เขียนได้ กิจกรรมช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส กิจกรรมการป้องกันอนามัยของตนเองและผู้อื่น หรือกิจกรรมอื่นๆ ตามความสนใจ ทั้งนี้ นี้ถือเป็นโอกาสอันดีที่จะได้ร่วมเฉลิมฉลองวาระ ครบ 100 ปี ยุวกาชาดไทย ในปี พ.ศ. 2565 เพื่อแสดงพลังของเยาวชนในนามอาสายุวกาชาด ที่จะสร้างประโยชน์สุขให้กับ เด็ก เยาวชน และผู้ด้อยโอกาส ให้พร้อมที่จะก้าวสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

รายละเอียดการเข้าร่วมโครงการหนึ่งบาท หนึ่งความดี หนึ่งสิ่งที่ดีเพื่อสังคม
99 สู่ 100 ปี ยุวกาชาดไทย

1.ผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าร่วมโครงการ
– ชมรมอาสายุวกาชาด หรือหน่วยงานพัฒนาเยาวชนอื่นๆ

2. รางวัลที่จะได้รับ
– โล่รางวัลในโอกาสเฉลิมฉลองวาระ ครบ 100 ปี ยุวกาชาดไทย

3. หลักเกณฑ์สำหรับการได้รับ “โล่รางวัลในโอกาสเฉลิมฉลองวาระ ครบ 100 ปี ยุวกาชาดไทย”
3.1 รณรงค์สมาชิกชมรมอาสายุวกาชาด หรือผู้ที่สนใจในกิจกรรม
ร่วมกันออมเงิน วันละ 1 บาท
3.2 นำเงินที่ได้จากการออม ดำเนินการจัดกิจกรรมจำนวน 2 ครั้ง
โดยเลือกจากหัวข้อดังนี้
– กิจกรรมส่งเสริมทักษะการอ่านออก เขียนได้
– กิจกรรมช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส
– กิจกรรมการป้องกันอนามัยของตนเองและผู้อื่น (ปฐมพยาบาล การดูแลผู้สูงอายุ)
– กิจกรรมอื่นๆ ตามความสนใจ
3.3 การจัดกิจกรรทุกครั้ง จะต้องมีอาสายุวกาชาดเข้าร่วม โดยมีเวลาในการทำกิจกรรมไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง
3.4 ต้องมีผู้รับผลประโยชน์เป็น เด็ก เยาวชน และผู้ด้อยโอกาส
อย่างน้อย ครั้งละ 50 คนขึ้นไป

4. การประเมินผล
4.1 ทำสรุปผลการดำเนินโครงการฯ ในรูปแบบรูปเล่ม โดยมีหัวข้อดังนี้
–  แผนการดำเนินการจัดกิจกกรรม
–  ผลการดำเนินการจัดกรรม
–  แนบรายชื่อผู้เข้ารวมกิจกรรม
–  แนบภาพกิจกรรม เน้นภาพขณะปฏิบัติงาน หรือกำลังทำกิจกรรม ขอให้ภาพหมู่เป็น
ส่วนน้อยของภาพทั้งหมด เนื่องจากภาพเหล่านี้จะนำไปใช้เล่าเรื่องเกี่ยวกับ
อาสายุวกาชาด มีบทบาทต่อการขับเคลื่อนงานจิตอาสาของสภากาชาดไทยอย่างไร
4.2 ส่งรูปเล่ม พร้อมแนบไฟล์ภาพกิจกรรม ผ่านระบบออนไลน์ ได้ที่อีเมล์ (Suwan.c@redcross.or.th) เพื่อที่สำนักงานยุวกาชาดจะนำเข้าพิจารณาตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ เพื่อเข้ารับโล่ในวาระเฉลิมฉลอง 100 ปี ยุวกาชาดไทย

5. ระยะเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม
5.1 สามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรม ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564
ผ่านทางช่องออนไลน์เท่านั้น https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe52RCSmJsLdOyLbIIh85w2YsV3SEFt2nG_g1Gf7lWaIQ9Ueg/viewform
5.2 ระยะเวลาวันที่ถือเป็นการสิ้นสุดการดำเนินโครงการฯ คือวันที่ 30 กันยายน 2564

 


trends betty boop tattoo trends hot vidio trends free porzo trends ginger bbw trends sopizzas trends escotes xxx

 1,366 total views,  2 views today