ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการหนึ่งบาท ร้อยความดี สานสิ่งดีเพื่อสังคม 99 สู่ 100 ปี ยุวกาชาดไทย


ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการหนึ่งบาท ร้อยความดี สานสิ่งดีเพื่อสังคม 99 สู่ 100 ปี ยุวกาชาดไทย
โพสเมื่อ : 01 / 03 / 2021 - 11:31

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการหนึ่งบาท ร้อยความดี สานสิ่งดีเพื่อสังคม 99 สู่ 100 ปี ยุวกาชาดไทย โดยมีชมรมอาสายุวกาชาดที่เป็นเครือข่ายจากทั่วประเทศ หรือหน่วยงานพัฒนาเยาวชนอื่นๆ เข้าร่วมจำนวน 33 หน่วยงาน

โดยหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการฯ สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ดังนี้
1. หลักเกณฑ์สำหรับการได้รับ “โล่รางวัลในโอกาสเฉลิมฉลองวาระ ครบ 100 ปี ยุวกาชาดไทย”
1.1 รณรงค์สมาชิกชมรมอาสายุวกาชาด หรือผู้ที่สนใจในกิจกรรม
ร่วมกันออมเงิน วันละ 1 บาท
1.2 นำเงินที่ได้จากการออม ดำเนินการจัดกิจกรรมจำนวน 2 ครั้ง
โดยเลือกจากหัวข้อดังนี้
– กิจกรรมส่งเสริมทักษะการอ่านออก เขียนได้
– กิจกรรมช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส
– กิจกรรมการป้องกันอนามัยของตนเองและผู้อื่น (ปฐมพยาบาล การดูแลผู้สูงอายุ)
– กิจกรรมอื่นๆ ตามความสนใจ
1.3 การจัดกิจกรรทุกครั้ง จะต้องมีอาสายุวกาชาดเข้าร่วม โดยมีเวลาในการทำกิจกรรมไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง
1.4 ต้องมีผู้รับผลประโยชน์เป็น เด็ก เยาวชน และผู้ด้อยโอกาส
อย่างน้อย ครั้งละ 50 คนขึ้นไป

2. การประเมินผล
2.1 ทำสรุปผลการดำเนินโครงการฯ ในรูปแบบรูปเล่ม โดยมีหัวข้อดังนี้
–  แผนการดำเนินการจัดกิจกกรรม
–  ผลการดำเนินการจัดกรรม
–  แนบรายชื่อผู้เข้ารวมกิจกรรม
–  แนบภาพกิจกรรม เน้นภาพขณะปฏิบัติงาน หรือกำลังทำกิจกรรม ขอให้ภาพหมู่เป็น
ส่วนน้อยของภาพทั้งหมด เนื่องจากภาพเหล่านี้จะนำไปใช้เล่าเรื่องเกี่ยวกับ
อาสายุวกาชาด มีบทบาทต่อการขับเคลื่อนงานจิตอาสาของสภากาชาดไทยอย่างไร
2.2 ส่งรูปเล่ม พร้อมแนบไฟล์ภาพกิจกรรม ผ่านระบบออนไลน์ ได้ที่อีเมล์ (Suwan.c@redcross.or.th) เพื่อที่สำนักงานยุวกาชาดจะนำเข้าพิจารณาตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ เพื่อเข้ารับโล่ในวาระเฉลิมฉลอง 100 ปี ยุวกาชาดไทย

3. ระยะเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม
– สามารถทำกิจกรรมตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
ระยะเวลาวันที่ถือเป็นการสิ้นสุดการดำเนินโครงการฯ คือวันที่ 30 กันยายน 2564


trends betty boop tattoo trends hot vidio trends free porzo trends ginger bbw trends sopizzas trends escotes xxx

 977 total views,  2 views today