รางวัลอาสายุวกาชาดดีเด่น


รางวัลอาสายุวกาชาดดีเด่น
โพสเมื่อ : 01 / 09 / 2021 - 10:52

ขอเชิญชวนบุคคลและหน่วยงานต่าง ๆ ส่งผลงานเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกรางวัลอาสายุวกาชาดดีเด่น “โล่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ประจำปี 2565” เพื่อแสดงความชื่นชม สร้างขวัญกำลังใจ รวมทั้งเป็นเกียรติประวัติแก่คณะบุคคลและหน่วยงานต่าง ๆ ที่ให้ความร่วมมือ เสียสละ และให้การสนับสนุนกิจการยุวกาชาดด้วยดีมาโดยตลอด โดยการพิจารณาผลงานของบุคคลและหน่วยงานตามระเบียบคณะกรรมการบริหารยุวกาชาด ว่าด้วยหลักเกณฑ์การคัดเลือกอาสายุวกาชาดดีเด่น พ.ศ.2561

>การส่งผลงานประกอบด้วย 2 ประเภท ได้แก่
1. ประเภทบุคคล ได้แก่ อาสายุวกาชาด ที่ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาด วิทยาการยุวกาชาด วิทยากรแกนนำยุวกาชาด ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และผู้กระทำคุณประโยชน์ หรือผู้มีอุปการคุณต่อกิจการยุวกาชาด
2. ประเภทหน่วยงาน ได้แก่ สำนักงาน กศน. กศน.อำเภอ/เขต โรงเรียน อุดมศึกษา/อาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า กรมราชทัณฑ์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เหล่ากาชาดจังหวัด และหน่วยงานให้การสนับสนุนกิจกรรมอาสายุวกาชาด ผู้สนใจส่งผลงานเข้ารับการพิจารณา ได้ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทรศัพท์ 0 2252 5002-3 กด 1 ในวันและเวลาราชการ

ข้อเสนอแนะการส่งผลงาน

ผลงานที่ส่งเข้ารับการคัดเลือกในปีนี้ จะต้องจัดทำรูปเล่ม ดังนี้
1. เป็นผลงานด้านอาสายุวกาชาด สภากาชาดไทยเท่านั้น
2. จัดทำผลงาน โดยจัดเรียงเอกสารใส่เลขหน้ากำกับให้ตรงตามเกณฑ์ของแต่ละประเภท และหัวข้อที่กำหนดในองค์ประกอบ
3. Save ผลงานเป็น File PDF ส่งมายัง Pr.rcy@redcross.or.th
4. ภาพประกอบผลงานคมชัด
5. กรณีที่มีการเปลี่ยน ชื่อ – สกุล กรุณาแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง
6. ส่งผลงานภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564                                                                                                 

>>>ดาวน์โหลดระเบียบคณะกรรมการบริหารยุวกาชาด ว่าด้วยหลักเกณฑ์การคัดเลือกอาสายุวกาชาดดีเด่น พ.ศ.2561

ระเบียบคณะกรรมการบริหารยุวกาชาด ว่าด้วยหลักเกณฑ์การคัดเลือกอาสายุวกาชาดดีเด่น พ.ศ.2561 Click!!

หมายเหตุ หลักเกณฑ์การคัดเลือกอาสายุวกาชาดดีเด่น พ.ศ. 2561 (หมายเหตุ แก้ไขข้อความหน้า 5 ข้อ 6.1.1 อาสายุวกาชาด หมายถึง เยาวชนอายุระหว่าง 15-30 ปี)

 

>>ประเภทบุคคล

1.แบบประเมินผลงานอาสายุวกาชาดดีเด่น (เยาวชนอายุระหว่าง 15-30 ปี)

>>>แบบประเมินอาสายุวกาชาดดีเด่น (PDF) Click!!

>>>แบบประเมินอาสายุวกาชาดดีเด่น (Word) Click!!

2.แบบประเมินผลงานที่ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาดดีเด่น

>>>แบบประเมินที่ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาดดีเด่น (PDF) Click!!

>>>แบบประเมินที่ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาดดีเด่น (Word) Click!!

3.แบบประเมินผลงานวิทยากรยุวกาชาดดีเด่น

>>>แบบประเมินวิทยากรยุวกาชาดดีเด่น (PDF) Click!!

>>>แบบประเมินวิทยากรยุวกาชาดดีเด่น (Word) Click!!

4.แบบประเมินผลงานวิทยากรแกนนำยุวกาชาดดีเด่น

>>>แบบประเมินวิทยากรแกนนำยุวกาชาดดีเด่น (PDF) Click!!

>>>แบบประเมินวิทยากรแกนนำยุวกาชาดดีเด่น (Word) Click!!

5.แบบประเมินผลงานผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น

>>>แบบประเมินผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น (PDF) Click!!

>>>แบบประเมินผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น (Word) Click!!

6.แบบประเมินผลงานผู้บริหารการศึกษาดีเด่น

>>>แบบประเมินผู้บริหารการศึกษาดีเด่น (Word) Click!!

>>>แบบประเมินผู้บริหารการศึกษาดีเด่น (PDF) Click!!

7.แบบประเมินผลงานผู้ให้การสนันสนุนกิจกรรมอาสายุวกาชาดดีเด่น

 

>>ประเภทหน่วยงาน

1. แบบประเมินผลงาน กศน. อำเภอดีเด่น

>>>แบบประเมิน กศน. อำเภอดีเด่น (PDF) Click!!

>>>แบบประเมิน กศน. อำเภอดีเด่น (Word) Click!!

2. แบบประเมินผลงาน กศน. จังหวัดดีเด่น

>>>แบบประเมิน กศน. จังหวัดดีเด่น (PDF) Click!!

>>>แบบประเมิน กศน. จังหวัดดีเด่น (Word) Click!!

3.แบบประเมินผลงานโรงเรียนดีเด่น

>>>แบบประเมินโรงเรียนดีเด่น (PDF) Click!!

>>>แบบประเมินผู้บริหารการศึกษาดีเด่น (Word) Click!!

4. แบบประเมินผลงานอุดมศึกษาหรือเทียบเท่าดีเด่น

>>>แบบประเมินอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า (PDF) Click!!

>>>แบบประเมินอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า (Word) Click!!

5. แบบประเมินผลงานกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการดีเด่น

>>>แบบประเมินกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการดีเด่น (PDF) Click!!

>>>แบบประเมินกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการดีเด่น (Word) Click!!

6. แบบประเมินผลงานกรมราชทัณฑ์ดีเด่น

>>>แบบประเมินกรมราชทัณฑ์ดีเด่น (PDF) Click!!

>>>แบบประเมินกรมราชทัณฑ์ดีเด่น (Word) Click!!

7. แบบประเมินผลงานเหล่ากาชาดจังหวัดดีเด่น

>>>แบบประเมินเหล่ากาชาดจังหวัดดีเด่น (PDF) Click!!

>>>แบบประเมินเหล่ากาชาดจังหวัดดีเด่น (Word) Click!!

8. แบบประเมินผลงานหน่วยงานให้การสนับสนุนกิจกรรมดีเด่น

>>>แบบประเมินหน่วยงานให้การสนับสนุนกิจกรรมดีเด่น (PDF) Click!!

>>>แบบประเมินหน่วยงานให้การสนับสนุนกิจกรรมดีเด่น (Word) Click!!

 


trends betty boop tattoo trends hot vidio trends free porzo trends ginger bbw trends sopizzas trends escotes xxx

 10,998 total views,  18 views today