ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง “ตราสัญลักษณ์เนื่องในวาระครบรอบ 100 ปี ยุวกาชาดไทย”


ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง “ตราสัญลักษณ์เนื่องในวาระครบรอบ 100 ปี ยุวกาชาดไทย”
โพสเมื่อ : 03 / 12 / 2021 - 02:12

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง “ตราสัญลักษณ์เนื่องในวาระครบรอบ 100 ปี ยุวกาชาดไทย”

ในวาระที่กิจกรรมยุวกาชาดไทย ครบรอบ 100 ปี ในวันที่ 27 มกราคม 2565 จึงเป็นโอกาสอันสำคัญในการเผยแพร่บทบาท ภารกิจ เรื่องราวความเป็นมาจากอดีตถึงปัจจุบัน รวมทั้งเป็นการเฉลิมฉลองและระลึกถึงผู้มีพระคุณต่อกิจการกาชาดและยุวกาชาด กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับสภากาชาดไทย จึงจัดให้มีการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์เนื่องในวาระครบรอบ 100 ปี ยุวกาชาดไทย เพื่อใช้ในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับยุวกาชาด ตลอดปี พ.ศ. 2565 จึงขอประกาศตราสัญลักษณ์เนื่องในวาระครบรอบ 100 ปี ยุวกาชาดไทย ดังนี้ (ดูที่ภาพประกอบ)”CIRCULAR GIVING ๑ ศตวรรษ พลังแห่งเยาวชนผู้ให้” ตราสัญลักษณ์ ถ่ายทอดผ่าน Helping Hands ของสีอัตลักษณ์ยุวกาชาดไทย มีลักษณะปฏิสัมพันธ์ถึงการช่วยเหลือ ดูแล ทั้งต่อตนเองและผู้อื่น การมีสัมพันธภาพและมิตรภาพที่ดี รวมถึงการร่วมมือกันของยุวกาชาด และหน่วยงานอื่นๆ ทั้งในและนอกองค์กร สื่อสารภายในวงกลมแห่งการให้และความยั่งยืน “พลังแห่งการให้” ผันผ่านมาจนถึงวาระแห่งการเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี ยุวกาชาดไทย เป็นพลังที่ถูกส่งต่อและเดินทางล้อมรอบตราสัญลักษณ์ของยุวกาชาด เพื่อสื่อถึงการเผยแพร่ภารกิจและอุดมการณ์ของยุวกาชาดไทยอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง ผ่านการปลูกฝัง อบรม “เยาวชน” ให้มีคุณธรรม จิตอาสา พึ่งพาได้ สร้าง “พลังใหม่” เสริมทับกับ “พลังเดิม” ร่วมกันขับเคลื่อนกิจการต่างๆ เพื่อบรรลุตามวัตถุประสงค์และจุดมุ่งหมายของยุวกาชาดไทย

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ขอกำหนดเงื่อนไขและสิทธิการใช้ตราสัญลักษณ์ ดังนี้

📍อนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์เนื่องในวาระครบรอบ 100 ปี ยุวกาชาดไทย เพื่อประโยชน์ทางกิจกรรมยุวกาชาด โดยไม่แสวงหาประโยชน์ในทางทรัพย์สิน

📍 ระยะเวลาในการใช้ตราสัญลักษณ์เนื่องในวาระครบรอบ 100 ปี ยุวกาชาดไทย ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

📍 สามารถดาวโหลดไฟล์ได้ที่ http://shorturl.at/wERSZ📌ตราสัญลักษณ์ที่ได้รับรางวัลให้ถือเป็นลิขสิทธิ์ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และสภากาชาดไทย จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน


trends betty boop tattoo trends hot vidio trends free porzo trends ginger bbw trends sopizzas trends escotes xxx

 275 total views,  1 views today