โครงสร้างองค์กรโครงสร้างองค์กร

นางสุนันทา ศรอนุสิน

ผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาด

นางสาวธาริกา วงศ์สินศิริกุล
รองผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาด
นายสมจิตต์ ไหมดี

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงาน
ยุวกาชาด

นายธงชัย วาณิชย์เสริมกุล

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางวธูสิริ สวัสดิ์จุ้น

หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

นายคมกฤช วิจิตรวิริยะกุล

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริม
อาสายุวกาชาด

นางสาวตรีนุช สันติกุล

หัวหน้าฝ่ายวิเทศสัมพันธ์


trends betty boop tattoo trends hot vidio trends free porzo trends ginger bbw trends sopizzas trends escotes xxx

 15,798 total views,  2 views today