โครงสร้างองค์กรโครงสร้างองค์กร

นางสุนันทา ศรอนุสิน

ผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาด

นางสาวธาริกา วงศ์สินศิริกุล
รองผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาด
นายสมจิตต์ ไหมดี

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงาน
ยุวกาชาด

นายธงชัย วาณิชย์เสริมกุล

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางวธูสิริ สวัสดิ์จุ้น

หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

นายคมกฤช วิจิตรวิริยะกุล

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริม
อาสายุวกาชาด

นางสาวตรีนุช สันติกุล

หัวหน้าฝ่ายวิเทศสัมพันธ์


10,249 จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด , 6 จำนวนผู้เข้าชมวันนี้