วิสัยทัศน์และพันธกิจ

คติทรรศน์

มุ่งสร้างเยาวชน ดี เก่ง รอบรู้ สุขภาพดี

วิสัยทัศน์  :
สร้างคนรุ่นใหม่ของประเทศให้มีจิตอาสาและคุณธรรม เป็นที่พึ่งพาได้ของประชาชนด้านสุขภาพอนามัยในทุกพื้นที่

พันธกิจ :
1. สร้างจิตอาสาในเยาวชนไทย

2. เสริมสร้างความรู้และทักษะของเยาวชนจิตอาสาให้เป็นอาสาสมัครสภากาชาดไทย ที่พึ่งพาได้ด้านคุณภาพชีวิตของประชาชนทั่วไป ผู้สูงอายุ เด็ก และผู้ด้อยโอกาส

3. เร่งดำเนินการตามนโยบายอาสาสมัครสภากาชาดไทยโดยขยายความร่วมมือกับเครือข่าย และใช้กระบวนการที่เป็นนวัตกรรมด้านโซเชียลมิเดียในการติดต่อสื่อสารกับอาสาสมัครและอาสา ยุวกาชาด

Brand :

สร้างเยาวชนจิตอาสาที่มีศักยภาพด้านปฐมพยาบาล ในทุกจังหวัด

อาสายุวกาชาดมีคุณธรรม จิตอาสา พึ่งพาได้
วัตถุประสงค์

สำนักงานยุวกาชาดดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ยุวกาชาดซึ่งระบุ ไว้ในข้อบังคับสภากาชาดไทยว่าด้วยยุวกาชาด เพื่อฝึกอบรมให้ เยาวชนชายและหญิง

  • มีอุดมคติในศานติสุขมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนาและ พระมหากษัตริย์
  • มีความรู้ ความชำนาญในการรักษาอนามัยของตนเองและผู้ อื่นตลอดจนการพัฒนาตนเองทางร่างกาย จิตใจ คุณธรรม และธำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชาติ
  • มีความรู้ความเข้าใจในหลักการและอุดมการณ์กาชาด มีคุณ ธรรม จริยธรรม และมีจิตใจเมตตากรุณาต่อเพื่อนมนุษย์
  • บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น ชุมชน สังคมและประเทศ ชาติ
  • มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  • มีสัมพันธภาพและมิตรภาพที่ดีต่อบุคคลทั่วไป
จุดมุ่งหมาย

ด้วยความที่สภากาชาดไทย เป็นสมาชิกของสหพันธ์สภากาชาด และสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ การดำเนินกิจการด้าน ยุวกาชาดจึงยึดวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานตามแนวทางของ สหพันธ์สภากาชาดฯ ซึ่งถือปฎิบัติเหมือนกันทุกประเทศ 4 ข้อ คือ เพื่อฝึกอบรมให้สมาชิก

  • มีอุดมคติในศานติสุข (Education for Peace)
  • มีความรู้ความชำนาญในการรักษาอนามัยของตนเอง และ ของผู้อื่น (Good Health)
  • รู้จักบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น (Good Service)
  • มีสัมพันธภาพอันดีกับบุคคลทั่วไป (International Friendship)
กลุ่มเป้าหมาย

อาสายุวกาชาด คือ เยาวชนอายุระหว่าง 15 – 30 ปี ทั้งที่อยู่ในและนอก ระบบโรงเรียนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมกาชาด – ยุวกาชาด สามารถสมัคร เป็นอาสายุวกาชาด สังกัดชมรมอาสายุวกาชาดในสถานศึกษาหรือสังกัด ชมรมอาสายุวกาชาด สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย


trends betty boop tattoo trends hot vidio trends free porzo trends ginger bbw trends sopizzas trends escotes xxx

 11,236 total views,  19 views today