วิสัยทัศน์และพันธกิจ

photo_vission_36

เกี่ยวกับสำนักยุวกาชาด
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
คติทรรศน์ : มุ่งสร้างเยาวชน ดี เก่ง รอบรู้ สุขภาพดี

วิสัยทัศน์

สร้างคนรุ่นใหม่ของประเทศให้มีจิตอาสาและคุณธรรม เป็นที่พึ่งพาได้ของประชาชนด้านสุขภาพอนามัยในทุกพื้นที่

 

พันธกิจ

 1. สร้างจิตอาสาในเยาวชนไทย
 2. เสริมสร้างความรู้และทักษะของเยาวชนจิตอาสาให้เป็นอาสาสมัครสภากาชาดไทย ที่พึ่งพาได้ ด้านคุณภาพชีวิตของประชาชนทั่วไป ผู้สูงอายุ เด็กและผู้ด้อยโอกาส
 3. เร่งดำเนินการตามนโยบายอาสาสมัครสภากาชาดไทยโดยขยายความร่วมมือกับเครือข่าย และใช้กระบวนการที่เป็นนวัฒกรรม

 

Brand

สร้างเยาวชนจิตอาสาที่มีศักยภาพด้านปฐมพยาบาลในทุกจังหวัด

 

อาสายุวกาชาดมีคุณธรรม จิตอาสา พึ่งพาได้
วัตถุประสงค์

สำนักงานยุวกาชาดดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ยุวกาชาดซึ่งระบุ ไว้ในข้อบังคับสภากาชาดไทยว่าด้วยยุวกาชาด เพื่อฝึกอบรมให้ เยาวชนชายและหญิง

 • มีอุดมคติในศานติสุขมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนาและ พระมหากษัตริย์
 • มีความรู้ ความชำนาญในการรักษาอนามัยของตนเองและผู้ อื่นตลอดจนการพัฒนาตนเองทางร่างกาย จิตใจ คุณธรรม และธำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชาติ
 • มีความรู้ความเข้าใจในหลักการและอุดมการณ์กาชาด มีคุณ ธรรม จริยธรรม และมีจิตใจเมตตากรุณาต่อเพื่อนมนุษย์
 • บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น ชุมชน สังคมและประเทศ ชาติ
 • มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • มีสัมพันธภาพและมิตรภาพที่ดีต่อบุคคลทั่วไป
จุดมุ่งหมาย

ด้วยความที่สภากาชาดไทย เป็นสมาชิกของสหพันธ์สภากาชาด และสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ การดำเนินกิจการด้าน ยุวกาชาดจึงยึดวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานตามแนวทางของ สหพันธ์สภากาชาดฯ ซึ่งถือปฎิบัติเหมือนกันทุกประเทศ 4 ข้อ คือ เพื่อฝึกอบรมให้สมาชิก

 • มีอุดมคติในศานติสุข (Education for Peace)
 • มีความรู้ความชำนาญในการรักษาอนามัยของตนเอง และ ของผู้อื่น (Good Health)
 • รู้จักบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น (Good Service)
 • มีสัมพันธภาพอันดีกับบุคคลทั่วไป (International Friendship)
กลุ่มเป้าหมาย

อาสายุวกาชาด คือ เยาวชนอายุระหว่าง 15 – 25 ปี ทั้งที่อยู่ในและนอก ระบบโรงเรียนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมกาชาด – ยุวกาชาด สามารถสมัคร เป็นอาสายุวกาชาด สังกัดชมรมอาสายุวกาชาดในสถานศึกษาหรือสังกัด ชมรมอาสายุวกาชาด สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย


6,671 จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด , 7 จำนวนผู้เข้าชมวันนี้