วิสัยทัศน์และพันธกิจ

คติทรรศน์

มุ่งสร้างเยาวชน ดี เก่ง รอบรู้ สุขภาพดี

วิสัยทัศน์  :
สร้างคนรุ่นใหม่ของประเทศให้มีจิตอาสาและคุณธรรม เป็นที่พึ่งพาได้ของประชาชนด้านสุขภาพอนามัยในทุกพื้นที่

พันธกิจ :
1. สร้างจิตอาสาในเยาวชนไทย

2. เสริมสร้างความรู้และทักษะของเยาวชนจิตอาสาให้เป็นอาสาสมัครสภากาชาดไทย ที่พึ่งพาได้ด้านคุณภาพชีวิตของประชาชนทั่วไป ผู้สูงอายุ เด็ก และผู้ด้อยโอกาส

3. เร่งดำเนินการตามนโยบายอาสาสมัครสภากาชาดไทยโดยขยายความร่วมมือกับเครือข่าย และใช้กระบวนการที่เป็นนวัตกรรมด้านโซเชียลมิเดียในการติดต่อสื่อสารกับอาสาสมัครและอาสา ยุวกาชาด

Brand :

สร้างเยาวชนจิตอาสาที่มีศักยภาพด้านปฐมพยาบาล ในทุกจังหวัด

อาสายุวกาชาดมีคุณธรรม จิตอาสา พึ่งพาได้
วัตถุประสงค์

สำนักงานยุวกาชาดดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ยุวกาชาดซึ่งระบุ ไว้ในข้อบังคับสภากาชาดไทยว่าด้วยยุวกาชาด เพื่อฝึกอบรมให้ เยาวชนชายและหญิง

  • มีอุดมคติในศานติสุขมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนาและ พระมหากษัตริย์
  • มีความรู้ ความชำนาญในการรักษาอนามัยของตนเองและผู้ อื่นตลอดจนการพัฒนาตนเองทางร่างกาย จิตใจ คุณธรรม และธำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชาติ
  • มีความรู้ความเข้าใจในหลักการและอุดมการณ์กาชาด มีคุณ ธรรม จริยธรรม และมีจิตใจเมตตากรุณาต่อเพื่อนมนุษย์
  • บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น ชุมชน สังคมและประเทศ ชาติ
  • มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  • มีสัมพันธภาพและมิตรภาพที่ดีต่อบุคคลทั่วไป
จุดมุ่งหมาย

ด้วยความที่สภากาชาดไทย เป็นสมาชิกของสหพันธ์สภากาชาด และสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ การดำเนินกิจการด้าน ยุวกาชาดจึงยึดวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานตามแนวทางของ สหพันธ์สภากาชาดฯ ซึ่งถือปฎิบัติเหมือนกันทุกประเทศ 4 ข้อ คือ เพื่อฝึกอบรมให้สมาชิก

  • มีอุดมคติในศานติสุข (Education for Peace)
  • มีความรู้ความชำนาญในการรักษาอนามัยของตนเอง และ ของผู้อื่น (Good Health)
  • รู้จักบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น (Good Service)
  • มีสัมพันธภาพอันดีกับบุคคลทั่วไป (International Friendship)
กลุ่มเป้าหมาย

อาสายุวกาชาด คือ เยาวชนอายุระหว่าง 15 – 30 ปี ทั้งที่อยู่ในและนอก ระบบโรงเรียนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมกาชาด – ยุวกาชาด สามารถสมัคร เป็นอาสายุวกาชาด สังกัดชมรมอาสายุวกาชาดในสถานศึกษาหรือสังกัด ชมรมอาสายุวกาชาด สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย


trends betty boop tattoo trends hot vidio trends free porzo trends ginger bbw trends sopizzas trends escotes xxx

 16,103 total views,  3 views today