หน้าแรก

สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย : สร้างเยาวชนจิตอาสาปฐมพยาบาล ในทุกจังหวัด
สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย : อาสายุวกาชาด มีคุณธรรม จิตอาสา พึ่งพาได้
ข่าวใหม่ของสำนักงาน
อาสายุวกาชาด และเจ้าหน้าที่สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ปฏิบัติหน้าที่จิตอาสา ร่วมกับสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ในการออกหน่วยครัวพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ซึ่งทรงห่วงใยและทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สภากาชาดไทย จัดตั้ง “ครัวพระราชทานอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” ณ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
โพสเมื่อ : 29 / 05 / 2020 - 15:24
อ่านข่าวทั้งหมด
การจัดตั้งชมรมอาสายุวกาชาด และสมัครเป็นอาสายุวกาชาด

การจัดตั้งชมรมอาสายุวกาชาด

1. รวบรวมเพื่อนๆ ที่มีจิตอาสาให้ได้ 30 คน ประกอบด้วย
– คณะกรรมการชมรมอาสายุวกาชาด หมายถึงเยาวชนที่เป็นอาสายุวกาชาด และได้รับการแต่งตั้ง หรือเลือกเป็นกรรมการ ประกอบด้วย ประธานชมรมฯ และกรรมการอย่างน้อย 10 คน
– สมาชิกชมรมอาสายุวกาชาดอย่างน้อย 20 คน
2. จัดตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาด ประกอบด้วย
– ผู้บริหารหน่วยงาน สถานศึกษา หรือคณะบุคคล เป็นประธานกรรมการที่ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาด
– กรรมการอื่นอีกไม่เกิน 10 คน เป็นกรรมการที่ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาด
– ที่ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาด เป็นกรรมการที่ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาดและเลขานุการ
3. ประธานกรรมการที่ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาด ยื่นคำร้องการขอจัดตั้งชมรม พร้อมสำเนาใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกอาสายุวกาชาด ส่งมาที่สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ ชั้น 2 ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
4. สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย จะมอบหนังสือสำคัญการจัดตั้งชมรมอาสายุวกาชาด พร้อมเครื่องหมายอาสายุวกาชาด(โปโลไทด์)สำหรับคณะกรรมการชมรมอาสายุวกาชาด
5. Complete เพียงเท่านี้ ก็เป็นชมรมอาสายุวกาชาด ตามระเบียบเรียบร้อยแล้ว

>> ดาวน์โหลดแบบฟอร์มจัดตั้งชมรม คลิ๊ก!!!

การเป็นอาสายุวกาชาด

1. เป็นเยาวชน ชาย – หญิง ที่มีอายุระหว่าง 15 – 30 ปี

2. มีจิตอาสา อยากช่วยเหลือผู้อื่นหรือสังคม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน

3. ดาวน์โหลด พร้อมกรอกใบสมัคร “อาสายุวกาชาด”

คลิ๊ก!! เพื่อลงทะเบียนจิตอาสาออนไลน์

4. ส่งใบสมัครมาที่ สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ ชั้น 2 ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเพทฯ 10330

5. ร่วมกิจกรรม / ติดตามข่าวสาร ผ่านทางสื่อ Social Network ได้แก่ Facebook Instagram Twitter Google plus และ Blog หรือกลัวหาไม่เจอ เข้า Google พิมพ์ อาสายุวกาชาด สภากาชาดไทย

คลังความรู้

149,764 จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด , 45 จำนวนผู้เข้าชมวันนี้