วิทยากรคนเก่ง

 

ยุวกาชาดคนเก่ง : วิทยากรคนเก่ง

1.1 กิจกรรมและโครงการของสำนักงาน
เปลี่ยนใหม่แล้วนะ รู้กันหรือยัง ?

สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย มีการปรับเปลี่ยน “วิสัยทัศน์ พันธกิจ Brand และค่านิยมองค์กร” เป็นดังนี้

วิสัยทัศน์  :
สร้างคนรุ่นใหม่ของประเทศให้มีจิตอาสาและคุณธรรม เป็นที่พึ่งพาได้ของประชาชนด้านสุขภาพอนามัยในทุกพื้นที่

พันธกิจ :
1. สร้างจิตอาสาในเยาวชนไทย

2. เสริมสร้างความรู้และทักษะของเยาวชนจิตอาสาให้เป็นอาสาสมัครสภากาชาดไทย ที่พึ่งพาได้ด้านคุณภาพชีวิตของประชาชนทั่วไป ผู้สูงอายุ เด็ก และผู้ด้อยโอกาส

3. เร่งดำเนินการตามนโยบายอาสาสมัครสภากาชาดไทยโดยขยายความร่วมมือกับเครือข่าย และใช้กระบวนการที่เป็นนวัตกรรมด้านโซเชียลมิเดียในการติดต่อสื่อสารกับอาสาสมัครและอาสา ยุวกาชาด

Brand :

สร้างเยาวชนจิตอาสาที่มีศักยภาพด้านปฐมพยาบาล ในทุกจังหวัด

ค่านิยมองค์กร :

มุ่งมั่นสร้างเยาวชน ดี เก่ง รอบรู้ สุขภาพดี

เปลี่ยนใหม่แล้วนะ รู้กันหรือยัง ?

สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย มีการปรับเปลี่ยน “วิสัยทัศน์ พันธกิจ Brand และค่านิยมองค์กร” เป็นดังนี้

วิสัยทัศน์  :
สร้างคนรุ่นใหม่ของประเทศให้มีจิตอาสาและคุณธรรม เป็นที่พึ่งพาได้ของประชาชนด้านสุขภาพอนามัยในทุกพื้นที่

พันธกิจ :
1. สร้างจิตอาสาในเยาวชนไทย

2. เสริมสร้างความรู้และทักษะของเยาวชนจิตอาสาให้เป็นอาสาสมัครสภากาชาดไทย ที่พึ่งพาได้ด้านคุณภาพชีวิตของประชาชนทั่วไป ผู้สูงอายุ เด็ก และผู้ด้อยโอกาส

3. เร่งดำเนินการตามนโยบายอาสาสมัครสภากาชาดไทยโดยขยายความร่วมมือกับเครือข่าย และใช้กระบวนการที่เป็นนวัตกรรมด้านโซเชียลมิเดียในการติดต่อสื่อสารกับอาสาสมัครและอาสา ยุวกาชาด

Brand :

สร้างเยาวชนจิตอาสาที่มีศักยภาพด้านปฐมพยาบาล ในทุกจังหวัด

ค่านิยมองค์กร :

มุ่งมั่นสร้างเยาวชน ดี เก่ง รอบรู้ สุขภาพดี

คุณจะได้อะไร? จากการเป็นอาสายุวกาชาด

คุณจะได้อะไร? จากการเป็นอาสายุวกาชาด
+++++++++++++++++++++++++++++++
ใครที่สนใจ ลงทะเบียนได้เลย
https://docs.google.com/forms/d/1qq8gZqafXuHnoIKq2SZOmE3ggMwgHY6sjxYM07RiZTg/viewform?edit_requested=true

ดาวน์โหลดคู่มือ หลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด

ดาวน์โหลดคู่มือ การอบรมอาสายุวกาชาด “หลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด”
เป็นสื่อการสอนในรูปแบบ powerpoint มีทั้งหมด 15 เรื่อง รวมทั้งสื่อการสอนในรูปแบบวีดีโอ


ท่านสามารถดาวน์โหลดได้ที่ : https://drive.google.com/drive/folders/1Tc7oxBglX0g12pn6Mx43OLSjHVrHGG4V?usp=sharing

สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ได้จัดทำหลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด “Online RCY Basic Courses” ในรูปแบบ Online เพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถเข้าถึงได้ ทุกที่ ทุกเวลา

ผู้ที่สนใจ สามารถเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด โดย ลงทะเบียน ผ่านลิ้งค์
https://thaircy.redcross.or.th/studentregister/

จากนั้น นำ User name และ Password ที่ท่านกำหนดไว้ เข้าเรียนได้ที่
https://thaircy.redcross.or.th/courses/

เมื่อจบครอ์ส ด้วยสถานะ 100 % ท่านสามารถกดดาวโหลดวุฒิบัตรได้ทันที

ขอเชิญชวนบุคคลและหน่วยงาน ที่มีผลงานกิจกรรมด้านยุวกาชาด สภากาชาดไทย ส่งผลงานเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกรางวัลอาสายุวกาชาดดีเด่น ประจำปี 2565

ขอเชิญชวนบุคคลและหน่วยงาน ที่มีผลงานกิจกรรมด้านยุวกาชาด สภากาชาดไทย
📚ส่งผลงานเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกรางวัลอาสายุวกาชาดดีเด่น

🏆โล่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ประจำปี 2565เพื่อแสดงความชื่นชม สร้างขวัญกำลังใจ รวมทั้งเป็นเกียรติประวัติแก่คณะบุคคลและหน่วยงานต่าง ๆ ที่ให้ความร่วมมือ เสียสละ และให้การสนับสนุนกิจการยุวกาชาดด้วยดีมาโดยตลอด

📖โดยการพิจารณาผลงานของบุคคลและหน่วยงานตามระเบียบคณะกรรมการบริหารยุวกาชาด ว่าด้วยหลักเกณฑ์การคัดเลือกอาสายุวกาชาดดีเด่น พ.ศ.2561

📍ผลงานที่ส่งเข้ารับการคัดเลือกในปีนี้ จะต้องจัดทำรูปเล่ม ดังนี้
1. เป็นผลงานด้านอาสายุวกาชาด สภากาชาดไทยเท่านั้น
2. จัดทำผลงาน โดยจัดเรียงเอกสารใส่เลขหน้ากำกับให้ตรงตามเกณฑ์ของแต่ละประเภท และหัวข้อที่กำหนดในองค์ประกอบ
3. Save ผลงานเป็น File PDF ส่งมายัง Pr.rcy@redcross.or.th
4. ภาพประกอบผลงานคมชัด
5. กรณีที่มีการเปลี่ยน ชื่อ – สกุล กรุณาแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง


📍ปิดรับผลงานวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564


🔍ดาวน์โหลดเอกสาร ประกอบการทำผลงานที่

รางวัลอาสายุวกาชาดดีเด่น – สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย (redcross.or.th)

ขอเชิญชวนบุคคลและหน่วยงาน ที่มีผลงานกิจกรรมด้านยุวกาชาด สภากาชาดไทย ส่งผลงานเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกรางวัลอาสายุวกาชาดดีเด่น ประจำปี 2565

ขอเชิญชวนบุคคลและหน่วยงาน ที่มีผลงานกิจกรรมด้านยุวกาชาด สภากาชาดไทย
📚ส่งผลงานเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกรางวัลอาสายุวกาชาดดีเด่น

🏆โล่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ประจำปี 2565เพื่อแสดงความชื่นชม สร้างขวัญกำลังใจ รวมทั้งเป็นเกียรติประวัติแก่คณะบุคคลและหน่วยงานต่าง ๆ ที่ให้ความร่วมมือ เสียสละ และให้การสนับสนุนกิจการยุวกาชาดด้วยดีมาโดยตลอด

📖โดยการพิจารณาผลงานของบุคคลและหน่วยงานตามระเบียบคณะกรรมการบริหารยุวกาชาด ว่าด้วยหลักเกณฑ์การคัดเลือกอาสายุวกาชาดดีเด่น พ.ศ.2561

📍ผลงานที่ส่งเข้ารับการคัดเลือกในปีนี้ จะต้องจัดทำรูปเล่ม ดังนี้
1. เป็นผลงานด้านอาสายุวกาชาด สภากาชาดไทยเท่านั้น
2. จัดทำผลงาน โดยจัดเรียงเอกสารใส่เลขหน้ากำกับให้ตรงตามเกณฑ์ของแต่ละประเภท และหัวข้อที่กำหนดในองค์ประกอบ
3. Save ผลงานเป็น File PDF ส่งมายัง Pr.rcy@redcross.or.th
4. ภาพประกอบผลงานคมชัด
5. กรณีที่มีการเปลี่ยน ชื่อ – สกุล กรุณาแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง


📍ปิดรับผลงานวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564


🔍ดาวน์โหลดเอกสาร ประกอบการทำผลงานที่

รางวัลอาสายุวกาชาดดีเด่น – สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย (redcross.or.th)

รางวัลอาสายุวกาชาดดีเด่น

ขอเชิญชวนบุคคลและหน่วยงานต่าง ๆ ส่งผลงานเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกรางวัลอาสายุวกาชาดดีเด่น “โล่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ประจำปี 2565” เพื่อแสดงความชื่นชม สร้างขวัญกำลังใจ รวมทั้งเป็นเกียรติประวัติแก่คณะบุคคลและหน่วยงานต่าง ๆ ที่ให้ความร่วมมือ เสียสละ และให้การสนับสนุนกิจการยุวกาชาดด้วยดีมาโดยตลอด โดยการพิจารณาผลงานของบุคคลและหน่วยงานตามระเบียบคณะกรรมการบริหารยุวกาชาด ว่าด้วยหลักเกณฑ์การคัดเลือกอาสายุวกาชาดดีเด่น พ.ศ.2561

การส่งผลงานประกอบด้วย 2 ประเภท ได้แก่
1. ประเภทบุคคล ได้แก่ อาสายุวกาชาด ที่ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาด วิทยาการยุวกาชาด วิทยากรแกนนำยุวกาชาด ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และผู้กระทำคุณประโยชน์ หรือผู้มีอุปการคุณต่อกิจการยุวกาชาด
2. ประเภทหน่วยงาน ได้แก่ สำนักงาน กศน. กศน.อำเภอ/เขต โรงเรียน อุดมศึกษา/อาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า กรมราชทัณฑ์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เหล่ากาชาดจังหวัด และหน่วยงานให้การสนับสนุนกิจกรรมอาสายุวกาชาด ผู้สนใจส่งผลงานเข้ารับการพิจารณา ได้ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทรศัพท์ 0 2252 5002-3 กด 1 ในวันและเวลาราชการ

ข้อเสนอแนะการส่งผลงาน

ผลงานที่ส่งเข้ารับการคัดเลือกในปีนี้ จะต้องจัดทำรูปเล่ม ดังนี้
1. เป็นผลงานด้านอาสายุวกาชาด สภากาชาดไทยเท่านั้น
2. จัดทำผลงาน โดยจัดเรียงเอกสารใส่เลขหน้ากำกับให้ตรงตามเกณฑ์ของแต่ละประเภท และหัวข้อที่กำหนดในองค์ประกอบ
3. Save ผลงานเป็น File PDF ส่งมายัง Pr.rcy@redcross.or.th
4. ภาพประกอบผลงานคมชัด
5. กรณีที่มีการเปลี่ยน ชื่อ – สกุล กรุณาแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง
6. ส่งผลงานภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564                                                                                                 

>>>ดาวน์โหลดระเบียบคณะกรรมการบริหารยุวกาชาด ว่าด้วยหลักเกณฑ์การคัดเลือกอาสายุวกาชาดดีเด่น พ.ศ.2561

ระเบียบคณะกรรมการบริหารยุวกาชาด ว่าด้วยหลักเกณฑ์การคัดเลือกอาสายุวกาชาดดีเด่น พ.ศ.2561 Click!!

หมายเหตุ หลักเกณฑ์การคัดเลือกอาสายุวกาชาดดีเด่น พ.ศ. 2561 (หมายเหตุ แก้ไขข้อความหน้า 5 ข้อ 6.1.1 อาสายุวกาชาด หมายถึง เยาวชนอายุระหว่าง 15-30 ปี)

>>ประเภทบุคคล

>>ประเภทหน่วยงาน

รางวัลอาสายุวกาชาดดีเด่น

ขอเชิญชวนบุคคลและหน่วยงานต่าง ๆ ส่งผลงานเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกรางวัลอาสายุวกาชาดดีเด่น “โล่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ประจำปี 2565” เพื่อแสดงความชื่นชม สร้างขวัญกำลังใจ รวมทั้งเป็นเกียรติประวัติแก่คณะบุคคลและหน่วยงานต่าง ๆ ที่ให้ความร่วมมือ เสียสละ และให้การสนับสนุนกิจการยุวกาชาดด้วยดีมาโดยตลอด โดยการพิจารณาผลงานของบุคคลและหน่วยงานตามระเบียบคณะกรรมการบริหารยุวกาชาด ว่าด้วยหลักเกณฑ์การคัดเลือกอาสายุวกาชาดดีเด่น พ.ศ.2561

การส่งผลงานประกอบด้วย 2 ประเภท ได้แก่
1. ประเภทบุคคล ได้แก่ อาสายุวกาชาด ที่ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาด วิทยาการยุวกาชาด วิทยากรแกนนำยุวกาชาด ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และผู้กระทำคุณประโยชน์ หรือผู้มีอุปการคุณต่อกิจการยุวกาชาด
2. ประเภทหน่วยงาน ได้แก่ สำนักงาน กศน. กศน.อำเภอ/เขต โรงเรียน อุดมศึกษา/อาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า กรมราชทัณฑ์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เหล่ากาชาดจังหวัด และหน่วยงานให้การสนับสนุนกิจกรรมอาสายุวกาชาด ผู้สนใจส่งผลงานเข้ารับการพิจารณา ได้ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทรศัพท์ 0 2252 5002-3 กด 1 ในวันและเวลาราชการ

ข้อเสนอแนะการส่งผลงาน

ผลงานที่ส่งเข้ารับการคัดเลือกในปีนี้ จะต้องจัดทำรูปเล่ม ดังนี้
1. เป็นผลงานด้านอาสายุวกาชาด สภากาชาดไทยเท่านั้น
2. จัดทำผลงาน โดยจัดเรียงเอกสารใส่เลขหน้ากำกับให้ตรงตามเกณฑ์ของแต่ละประเภท และหัวข้อที่กำหนดในองค์ประกอบ
3. Save ผลงานเป็น File PDF ส่งมายัง Pr.rcy@redcross.or.th
4. ภาพประกอบผลงานคมชัด
5. กรณีที่มีการเปลี่ยน ชื่อ – สกุล กรุณาแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง
6. ส่งผลงานภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564                                                                                                 

>>>ดาวน์โหลดระเบียบคณะกรรมการบริหารยุวกาชาด ว่าด้วยหลักเกณฑ์การคัดเลือกอาสายุวกาชาดดีเด่น พ.ศ.2561

ระเบียบคณะกรรมการบริหารยุวกาชาด ว่าด้วยหลักเกณฑ์การคัดเลือกอาสายุวกาชาดดีเด่น พ.ศ.2561 Click!!

หมายเหตุ หลักเกณฑ์การคัดเลือกอาสายุวกาชาดดีเด่น พ.ศ. 2561 (หมายเหตุ แก้ไขข้อความหน้า 5 ข้อ 6.1.1 อาสายุวกาชาด หมายถึง เยาวชนอายุระหว่าง 15-30 ปี)

>>ประเภทบุคคล

>>ประเภทหน่วยงาน

เตรียมตัวให้พร้อมกับ Live เปิดแคมเปญ +1 รวมพลังอาสาสมัครสภากาชาดไทย

เตรียมตัวให้พร้อมกับ Live เปิดแคมเปญ +1 รวมพลังอาสาสมัครสภากาชาดไทย ชมสดพร้อมกัน วันที่ 5 ธ.ค. 64 นี้! เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป แล้วมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับอาสาสมัครสภากาชาดไทยไปด้วยกัน

สัญลักษณ์เฉลิมฉลอง ๑๐๐ ปี ยุวกาชาดไทย ๑ ศตวรรษ พลังแห่งเยาวชนผู้ให้
สำนักงานยุวกาชาด เปิดตัวบทเพลง “พลังอาสายุวกาชาด” บทเพลงพิเศษในโอกาสฉลอง 100 ปี กิจการยุวกาชาดไทย

สำนักงานยุวกาชาด เปิดตัวบทเพลง “พลังอาสายุวกาชาด” บทเพลงพิเศษในโอกาสฉลอง 100 ปี กิจการยุวกาชาดไทย วันที่ 27 มกราคม 2565 เพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งเครื่องหมายของคนดีผู้ทำคุณประโยชน์แก่สังคมในฐานะอาสายุวกาชาด เพลง : พลังอาสายุวกาชาด https://www.youtube.com/watch?v=UFCCXncQ4Ygโดย : สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทยประพันธ์โดย : อนุชิต ธนัญชัยขับร้องโดย : ณัฏฐ์ ทิวไผ่งาม#อาสายุวกาชาด#พลังอาสายุวกาชาด#100ปียุวกาชาดไทย

1.2 ข่าวสารของสำนักงาน
รวมพลังชมรมอาสายุวกาชาด กศน.จังหวัดลำปาง

นายสมชาย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดงานรวมพลังชมรมอาสายุวกาชาด กศน.จังหวัดลำปาง เพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย เนื่องในโอกาสทรงพระเจริญพระชนมพรรษาครบรอบ ๘๔ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙วันพุธที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ สวนสาธารณะเขลางค์นคร เทศบาลเมืองลำปาง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

การจัดงานรวมพลังชมรมอาสายุวกาชาดในครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและเปิดโอกาสให้สมาชิกชมรมอาสายุวกาชาดได้แสดงออกและฝึกภาคปฏิบัติอย่างพอเหมาะพอควร บนหลักเหตุผลความไม่ประมาท โดยใช้สติปัญญาในทางที่ถูก โดยการเพิ่มทางเลือกและพัฒนาศักยภาพของทุกคนให้สามารถเป็นที่พึ่งของชุมชนและสังคม รู้รักสามัคคี และสามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ผู้ร่วมงานประกอบด้วย สมาชิกชมรมอาสายุวกาชาดของ กศน.อำเภอทุกแห่งในจังหวัดลำปาง จำนวนทั้งสิ้น ๖00 คน มาร่วมกิจกรรมโดยมีการจัดแสดงผลงานของชมรมอาสายุวกาชาด การแข่งขันทักษะการปฐมพยาบาล และการประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ

S__55066683 S__55066685 S__55066686 S__55066687 S__55066690

 

รวมพลังชมรมอาสายุวกาชาด กศน.จังหวัดลำปาง

นายสมชาย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดงานรวมพลังชมรมอาสายุวกาชาด กศน.จังหวัดลำปาง เพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย เนื่องในโอกาสทรงพระเจริญพระชนมพรรษาครบรอบ ๘๔ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙วันพุธที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ สวนสาธารณะเขลางค์นคร เทศบาลเมืองลำปาง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

การจัดงานรวมพลังชมรมอาสายุวกาชาดในครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและเปิดโอกาสให้สมาชิกชมรมอาสายุวกาชาดได้แสดงออกและฝึกภาคปฏิบัติอย่างพอเหมาะพอควร บนหลักเหตุผลความไม่ประมาท โดยใช้สติปัญญาในทางที่ถูก โดยการเพิ่มทางเลือกและพัฒนาศักยภาพของทุกคนให้สามารถเป็นที่พึ่งของชุมชนและสังคม รู้รักสามัคคี และสามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ผู้ร่วมงานประกอบด้วย สมาชิกชมรมอาสายุวกาชาดของ กศน.อำเภอทุกแห่งในจังหวัดลำปาง จำนวนทั้งสิ้น ๖00 คน มาร่วมกิจกรรมโดยมีการจัดแสดงผลงานของชมรมอาสายุวกาชาด การแข่งขันทักษะการปฐมพยาบาล และการประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ

S__55066683 S__55066685 S__55066686 S__55066687 S__55066690

 

ยุวกาชาดร่วมปฏิญญาภาคีเครือข่ายสร้างคนดีให้มีคุณธรรม

วันที่ 18 สิงหาคม 2559 นางสุนันทา ศรอนุสิน ผู้อำนวยการฯ และเจ้าหน้าที่สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ร่วมเป็นเกียรติในงานปฏิญญา ภาคีเครือข่ายความร่วมมือสร้างคนดีให้มีคุณธรรม โดยธรรมะ เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 โดยนายเตช บุนนาค ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธีฯ ณ วัดเทพศิรินทราวาส ทั้งนี้มีผู้นำองค์กรภาคีเครือข่าย 70 องค์กร และแขกผู้มีเกียรติร่วมงานในครั้งนี้ด้วย

ยุวกาชาดร่วมปฏิญญาภาคีเครือข่ายสร้างคนดีให้มีคุณธรรม

วันที่ 18 สิงหาคม 2559 นางสุนันทา ศรอนุสิน ผู้อำนวยการฯ และเจ้าหน้าที่สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ร่วมเป็นเกียรติในงานปฏิญญา ภาคีเครือข่ายความร่วมมือสร้างคนดีให้มีคุณธรรม โดยธรรมะ เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 โดยนายเตช บุนนาค ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธีฯ ณ วัดเทพศิรินทราวาส ทั้งนี้มีผู้นำองค์กรภาคีเครือข่าย 70 องค์กร และแขกผู้มีเกียรติร่วมงานในครั้งนี้ด้วย

อาสายุวกาชาด กลุ่มกุลบุตร-กุลธิดากาชาด จะไปบำเพ็ญประโยชน์โดยการปลูกป่าชายเลน

   อาสายุวกาชาด กลุ่มกุลบุตร-กุลธิดากาชาด สังกัดสำนักงานยุวกาชาดสภากาชาดไทย จะไปบำเพ็ญประโยชน์โดยการปลูกป่าชายเลน ณ โรงเรียนวัดคลองโคน หมู่ 2 ตำบลคลองโคน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ในวันเสาร์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2559 เวลา 09.00-12.00 น ส่วนในช่วงบ่ายจะไปให้ความรู้แก่ประชาชน เรื่องเครื่องหมายกาชาด ณ ตลาดน้ำอัมพวา เพื่อให้ประชาชนทั่วไปเข้าใจและได้รับความรู้เรื่องการใช้เครื่องหมายกาชาดอย่างถูกวิธี

พลังอาสายุวกาชาด “ปลูกป่าที่ภักดี” เฉลิมพระเกียรติ พ่อหลวงและแม่หลวงของแผ่นดิน ณ จังหวัดสมุทรสงคราม

วันที่ 10 กันยายน 2559 สำนักงานยุวกาชาดสภากาชาดไทย นำเยาวชนคณะกุลบุตร-กุลธิดากาชาดและอาสายุวกาชาด ร่วมทำกิจกรรมปลูกป่าชายเลน ณ ชุมชน หมู่ 2 ตำบลคลองโคน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงครามเพื่อสร้างจิตสำนึกให้เยาวชนร่วมอนุรักษ์ธรรมชาติ เเละสิ่งเเวดล้อม อีกท้ังเป็นการฟื้นฟูสภาพป่าชายเลนให้กลับมาสมบูรณ์ดังเดิม พร้อมร่วมกันขับร้องเพลงต้นไม้ของพ่อ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ พร้อมทั้งได้รับความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น CPR และสำลัก ในช่วงบ่ายเป็นให้ความรู้แก่ประชาชน เรื่องเครื่องหมายกาชาด ณ ตลาดน้ำอัมพวา เพื่อให้ประชาชนทั่วไปเข้าใจและได้รับความรู้เรื่องการใช้เครื่องหมายกาชาดอย่างถูกวิธี

DSC_5098

 

 

Read More

พลังอาสายุวกาชาด “ปลูกป่าที่ภักดี” เฉลิมพระเกียรติ พ่อหลวงและแม่หลวงของแผ่นดิน ณ จังหวัดสมุทรสงคราม

วันที่ 10 กันยายน 2559 สำนักงานยุวกาชาดสภากาชาดไทย นำเยาวชนคณะกุลบุตร-กุลธิดากาชาดและอาสายุวกาชาด ร่วมทำกิจกรรมปลูกป่าชายเลน ณ ชุมชน หมู่ 2 ตำบลคลองโคน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงครามเพื่อสร้างจิตสำนึกให้เยาวชนร่วมอนุรักษ์ธรรมชาติ เเละสิ่งเเวดล้อม อีกท้ังเป็นการฟื้นฟูสภาพป่าชายเลนให้กลับมาสมบูรณ์ดังเดิม พร้อมร่วมกันขับร้องเพลงต้นไม้ของพ่อ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ พร้อมทั้งได้รับความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น CPR และสำลัก ในช่วงบ่ายเป็นให้ความรู้แก่ประชาชน เรื่องเครื่องหมายกาชาด ณ ตลาดน้ำอัมพวา เพื่อให้ประชาชนทั่วไปเข้าใจและได้รับความรู้เรื่องการใช้เครื่องหมายกาชาดอย่างถูกวิธี

DSC_5098

 

 

Read More

กศน.อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ เยี่ยมชมภารกิจของสภากาชาดไทย

นางปิติคลอ จักขุพันธ์ ผู้อำนวยการกศน.อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ นำคณะครูและสมาชิกชมรมอาสายุวกาชาด ลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ ศาลาสหทัยสมาคม และเยี่ยมชมภารกิจของสภากาชาดไทยในส่วนของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ พิพิธภัณฑ์สภากาชาดไทย สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ และสวนงู สถานเสาวภา สภากาชาดไทย

 

กศน.สวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย นำคณะครูที่ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาดและสมาชิกในชมรม เยี่ยมกิจการของสภากาชาดไทย
กศน.สวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย นำคณะครูที่ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาดและสมาชิกในชมรม เยี่ยมกิจการของสภากาชาดไทย

นายจิรพงศ์ ผลนาค ผู้อำนวยการ กศน.สวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย นำคณะครูที่ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาดและสมาชิกในชมรม เยี่ยมกิจการของสภากาชาดไทย ในส่วนของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ พิพิธภัณฑ์สภากาชาดไทยและบำเพ็ญประโยชน์ ณ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ โดยการจัดชุดไฮยีนคิดส์ และชุดกระป๋องสำหรับบรรจุในถุงธารน้ำใจพระราชทานฯ จำนวน 500 ชุด ก่อนจะนำน้องๆ ชมการสาธิตจับงู เพื่อเป็นการเรียนรู้ประสบการณ์ตรงนอกชั้นเรียน

 

 

หากคุณเป็นเยาวชนคนรุ่นใหม่ !!
ที่ทำงานด้านจิตอาสา และวันหนึ่งคุณมีโอกาสเป็นเยาวชนจิตอาสาที่ทำงานร่วมกับสภากาชาดไทย คุณอยากเรียกตัวเองว่าอะไร ?
ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงความคิดเห็น

กดทำแบบสอบถาม Click!!

 

ผลการคัดเลือกรางวัลส่งเสริมมาตรฐานชมรมอาสายุวกาชาด ประจำปี 2559

ผลการคัดเลือกรางวัลส่งเสริมมาตรฐานชมรมอาสายุวกาชาด ประจำปี 2559 ปรากฏผลชมรมฯ ดังนี้

ประเภท ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมอาสายุวกาชาดต่อเนื่อง 3 ปี
1. กศน.อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร
2. กศน.อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฏร์ธานี

ประเภท ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมอาสายุวกาชาดต่อเนื่อง 7 ปี
1. โรงเรียนหนองพลับวิทยา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
2. กศน.อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร

ประเภท ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมอาสายุวกาชาดต่อเนื่อง 9 ปี
1. โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา จังหวัดชัยภูมิ
2. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

IMG_20161027_0001

ผลการคัดเลือกรางวัลส่งเสริมมาตรฐานชมรมอาสายุวกาชาด ประจำปี 2559

ผลการคัดเลือกรางวัลส่งเสริมมาตรฐานชมรมอาสายุวกาชาด ประจำปี 2559 ปรากฏผลชมรมฯ ดังนี้

ประเภท ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมอาสายุวกาชาดต่อเนื่อง 3 ปี
1. กศน.อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร
2. กศน.อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฏร์ธานี

ประเภท ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมอาสายุวกาชาดต่อเนื่อง 7 ปี
1. โรงเรียนหนองพลับวิทยา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
2. กศน.อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร

ประเภท ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมอาสายุวกาชาดต่อเนื่อง 9 ปี
1. โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา จังหวัดชัยภูมิ
2. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

IMG_20161027_0001

สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย จัดอบรม “การปฐมพยาบาลเบื้องต้น” ให้แก่อาสาสมัครสภากาชาดที่เป็นเยาวชน และอาสาสมัครจากองค์กรเอกชน

สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย จัดอบรม “การปฐมพยาบาลเบื้องต้น” ให้แก่อาสาสมัครสภากาชาดที่เป็นเยาวชน และอาสาสมัครจากองค์กรเอกชน จำนวน 63 คน วัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับองค์กรกาชาด หลักการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ภาวะหมดสติ การปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน(ผู้ใหญ่) ภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน โรคหลอดเลือดสมอง การสำลัก(ผู้ใหญ่) การชัก เลือดออกและการห้ามเลือด กระดูหัก(การเข้าเฝือกชั่วคราว) การเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ การอบรมฯ มีขึ้นที่ อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ ชั้น 4 สภากาชาดไทย ถนนอังรีดูนังต์ กรุงเทพฯ

 

สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย จัดอบรม “การปฐมพยาบาลเบื้องต้น” ให้แก่อาสาสมัครสภากาชาดที่เป็นเยาวชน และอาสาสมัครจากองค์กรเอกชน

สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย จัดอบรม “การปฐมพยาบาลเบื้องต้น” ให้แก่อาสาสมัครสภากาชาดที่เป็นเยาวชน และอาสาสมัครจากองค์กรเอกชน จำนวน 63 คน วัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับองค์กรกาชาด หลักการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ภาวะหมดสติ การปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน(ผู้ใหญ่) ภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน โรคหลอดเลือดสมอง การสำลัก(ผู้ใหญ่) การชัก เลือดออกและการห้ามเลือด กระดูหัก(การเข้าเฝือกชั่วคราว) การเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ การอบรมฯ มีขึ้นที่ อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ ชั้น 4 สภากาชาดไทย ถนนอังรีดูนังต์ กรุงเทพฯ

 

อาสายุวกาชาดลงพื้นที่อำนวยความสะดวกที่โรงพยาบาลจุฬาฯ

อาสายุวกาชาดจำนวน 27 คน ร่วมบำเพ็ญประโยชน์ บริเวณชั้น G ตึก ภปร.โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โดยอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือแก่ผู้มารับบริการ

 

1.3 การจัดตั้งชมรมอาสายุวกาชาด
การจัดตั้งชมรมอาสายุวกาชาด และสมัครเป็นอาสายุวกาชาด

 

การจัดตั้งชมรมอาสายุวกาชาด

กิจกรรมอาสายุวกาชาดเป็นกิจกรรมหนึ่งของสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ที่จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนชาย-หญิง ที่อยู่ในหน่วยงาน สถานศึกษา หรือคณะบุคคลทุกสังกัด ที่สนใจเป็นผู้มีจิตเสียสละ อยากอุทิศตนและสมัครใจที่จะปฏิบัติงานบริการด้วยจิตอาสา เพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมตามอุดมการณ์ของกาชาดและยุวกาชาด ตลอดทั้งได้มีโอกาสพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี มีคุณธรรมและจริยธรรมด้วยการเพิ่มพูนความรู้ และทักษะที่เป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตและช่วยเหลือผู้อื่นได้ตามกำลังความสามารถ

หน่วยงาน สถานศึกษา หรือคณะบุคคลที่มีความประสงค์จะจัดตั้งชมรมอาสายุวกาชาดสามารถดำเนินการโดยศึกษาข้อมูลในการจัดตั้งชมรมอาสายุวกาชาดตามข้อบังคับสภากาชาดไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 82)  พุทธศักราช 2562 หมวดที่ 9 ยุวกาชาด และระเบียบปฏิบัติยุวกาชาด ว่าด้วยอาสายุวกาชาดดังนี้

หลักเกณฑ์การจัดตั้งชมรมอาสายุวกาชาด

ชมรมอาสายุวกาชาด  ประกอบด้วยคณะกรรมการ  2 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1. คณะกรรมการที่ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาด ประกอบด้วย

1.1 ผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้บริหารสถาบันการศึกษาหรือผู้บริหารหน่วยงาน เป็นประธานกรรมการ

1.2 รองผู้บริหารสถานศึกษาหรือรองผู้บริหารสถาบันการศึกษาหรือรองผู้บริหารหน่วยงานหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย เป็นรองประธานกรรมการ

1.3 ครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษาหรือบุคลากรของหน่วยงาน อย่างน้อยจำนวน 5 คน เป็นกรรมการ

ให้ประธานกรรมการแต่งตั้งกรรมการตามข้อ 1.3 เป็นเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการได้อีกไม่เกิน 2 คน

ประธานกรรมการที่ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาด มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาด

ส่วนที่ 2. คณะกรรมการชมรมอาสายุวกาชาด  ประกอบด้วยอาสายุวกาชาดอย่างน้อยจำนวน 30 คน ดังนี้

          2.1 ประธานชมรมอาสายุวกาชาด

          2.2 รองประธานชมรมอาสายุวกาชาด

          2.3 นายทะเบียน

          2.4 กรรมการชมรมอาสายุวกาชาดจำนวนอย่างน้อย 5 คน

          2.5 สมาชิกชมรมอาสายุวกาชาดจำนวนอย่างน้อย 20 คน

          2.6 เลขานุการชมรมอาสายุวกาชาด

          2.7 ผู้ช่วยเลขานุการชมรมอาสายุวกาชาด

ให้กรรมการที่ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาด ข้อ 1.3 ในส่วนที่ 1 เป็นที่ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาด

คณะกรรมการที่ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาด มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

 1. บริหารงานยุวกาชาดของชมรมอาสายุวกาชาดในสถานศึกษาหรือสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของยุวกาชาดและนโยบายของคณะกรรมการบริหารยุวกาชาด
 2. กำกับดูแลและพิจารณาให้มีการจัดตั้งชมรมอาสายุวกาชาดแล้วนำเสนอผู้อำนวยการสำนักงาน ยุวกาชาดเพื่อพิจารณาอนุมัติ
 3. กำหนดแนวทางการดำเนินงานยุวกาชาดในชมรมอาสายุวกาชาดที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามนโยบายของสภากาชาดไทยและกระทรวงศึกษาธิการ
 4. วางแนวการฝึกอบรมยุวกาชาดภายในชมรมอาสายุวกาชาดที่รับผิดชอบ
 5. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการชมรมอาสายุวกาชาดให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของยุวกาชาด
 6. จัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย
 7. ดำเนินการอื่นตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับสภากาชาดไทยหรือระเบียบหรือที่คณะกรรมการอาสายุวกาชาดมอบหมาย

คณะกรรมการชมรมอาสายุวกาชาด มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

 1. บริหารชมรมอาสายุวกาชาดที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามนโยบายของสถานศึกษา สถาบันการศึกษา

หน่วยงานของตน และสภากาชาดไทยและตามวัตถุประสงค์ของยุวกาชาด

 1. ส่งเสริมสนับสนุนให้สมาชิกชมรมอาสายุวกาชาดเข้าร่วมกิจกรรมของสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทยและหน่วยงานอื่น
 2. จัดทำรายงานประจำปีของชมรมอาสายุวกาชาดที่รับรับผิดชอบเสนอต่อประธานกรรมการที่ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาดผ่านที่ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาด
 3. ดำเนินการอื่นตามที่สถานศึกษาหรือสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานของตนหรือสำนักงาน ยุวกาชาด สภากาชาดไทยมอบหมาย

คุณสมบัติของอาสายุวกาชาด

 เป็นเด็กและเยาวชนอายุระหว่าง 15 – 30 ปีที่กำลังศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบการศึกษา สำเร็จการอบรมหลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาดและสังกัดชมรมอาสายุวกาชาด รวมทั้งบุคคลที่มีความสนใจสมัครเป็นอาสายุวกาชาด

การสมัครเป็นอาสายุวกาชาด

ผู้สนใจต้องยื่นใบสมัครเข้าเป็นอาสายุวกาชาด (แบบอาสายุว.2) ต่อที่ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาดที่ตนสังกัด

 

คลิ๊ก!! เพื่อลงทะเบียนจิตอาสาออนไลน์

4. ส่งใบสมัครมาที่ สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ ชั้น 2 ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเพทฯ 10330

5. ร่วมกิจกรรม / ติดตามข่าวสาร ผ่านทางสื่อ Social Network ได้แก่ Facebook Instagram Twitter Google plus และ Blog หรือกลัวหาไม่เจอ เข้า Google พิมพ์ อาสายุวกาชาด สภากาชาดไทย

การจัดตั้งชมรมอาสายุวกาชาด และสมัครเป็นอาสายุวกาชาด

 

การจัดตั้งชมรมอาสายุวกาชาด

กิจกรรมอาสายุวกาชาดเป็นกิจกรรมหนึ่งของสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ที่จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนชาย-หญิง ที่อยู่ในหน่วยงาน สถานศึกษา หรือคณะบุคคลทุกสังกัด ที่สนใจเป็นผู้มีจิตเสียสละ อยากอุทิศตนและสมัครใจที่จะปฏิบัติงานบริการด้วยจิตอาสา เพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมตามอุดมการณ์ของกาชาดและยุวกาชาด ตลอดทั้งได้มีโอกาสพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี มีคุณธรรมและจริยธรรมด้วยการเพิ่มพูนความรู้ และทักษะที่เป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตและช่วยเหลือผู้อื่นได้ตามกำลังความสามารถ

หน่วยงาน สถานศึกษา หรือคณะบุคคลที่มีความประสงค์จะจัดตั้งชมรมอาสายุวกาชาดสามารถดำเนินการโดยศึกษาข้อมูลในการจัดตั้งชมรมอาสายุวกาชาดตามข้อบังคับสภากาชาดไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 82)  พุทธศักราช 2562 หมวดที่ 9 ยุวกาชาด และระเบียบปฏิบัติยุวกาชาด ว่าด้วยอาสายุวกาชาดดังนี้

หลักเกณฑ์การจัดตั้งชมรมอาสายุวกาชาด

ชมรมอาสายุวกาชาด  ประกอบด้วยคณะกรรมการ  2 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1. คณะกรรมการที่ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาด ประกอบด้วย

1.1 ผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้บริหารสถาบันการศึกษาหรือผู้บริหารหน่วยงาน เป็นประธานกรรมการ

1.2 รองผู้บริหารสถานศึกษาหรือรองผู้บริหารสถาบันการศึกษาหรือรองผู้บริหารหน่วยงานหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย เป็นรองประธานกรรมการ

1.3 ครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษาหรือบุคลากรของหน่วยงาน อย่างน้อยจำนวน 5 คน เป็นกรรมการ

ให้ประธานกรรมการแต่งตั้งกรรมการตามข้อ 1.3 เป็นเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการได้อีกไม่เกิน 2 คน

ประธานกรรมการที่ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาด มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาด

ส่วนที่ 2. คณะกรรมการชมรมอาสายุวกาชาด  ประกอบด้วยอาสายุวกาชาดอย่างน้อยจำนวน 30 คน ดังนี้

          2.1 ประธานชมรมอาสายุวกาชาด

          2.2 รองประธานชมรมอาสายุวกาชาด

          2.3 นายทะเบียน

          2.4 กรรมการชมรมอาสายุวกาชาดจำนวนอย่างน้อย 5 คน

          2.5 สมาชิกชมรมอาสายุวกาชาดจำนวนอย่างน้อย 20 คน

          2.6 เลขานุการชมรมอาสายุวกาชาด

          2.7 ผู้ช่วยเลขานุการชมรมอาสายุวกาชาด

ให้กรรมการที่ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาด ข้อ 1.3 ในส่วนที่ 1 เป็นที่ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาด

คณะกรรมการที่ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาด มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

 1. บริหารงานยุวกาชาดของชมรมอาสายุวกาชาดในสถานศึกษาหรือสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของยุวกาชาดและนโยบายของคณะกรรมการบริหารยุวกาชาด
 2. กำกับดูแลและพิจารณาให้มีการจัดตั้งชมรมอาสายุวกาชาดแล้วนำเสนอผู้อำนวยการสำนักงาน ยุวกาชาดเพื่อพิจารณาอนุมัติ
 3. กำหนดแนวทางการดำเนินงานยุวกาชาดในชมรมอาสายุวกาชาดที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามนโยบายของสภากาชาดไทยและกระทรวงศึกษาธิการ
 4. วางแนวการฝึกอบรมยุวกาชาดภายในชมรมอาสายุวกาชาดที่รับผิดชอบ
 5. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการชมรมอาสายุวกาชาดให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของยุวกาชาด
 6. จัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย
 7. ดำเนินการอื่นตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับสภากาชาดไทยหรือระเบียบหรือที่คณะกรรมการอาสายุวกาชาดมอบหมาย

คณะกรรมการชมรมอาสายุวกาชาด มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

 1. บริหารชมรมอาสายุวกาชาดที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามนโยบายของสถานศึกษา สถาบันการศึกษา

หน่วยงานของตน และสภากาชาดไทยและตามวัตถุประสงค์ของยุวกาชาด

 1. ส่งเสริมสนับสนุนให้สมาชิกชมรมอาสายุวกาชาดเข้าร่วมกิจกรรมของสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทยและหน่วยงานอื่น
 2. จัดทำรายงานประจำปีของชมรมอาสายุวกาชาดที่รับรับผิดชอบเสนอต่อประธานกรรมการที่ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาดผ่านที่ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาด
 3. ดำเนินการอื่นตามที่สถานศึกษาหรือสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานของตนหรือสำนักงาน ยุวกาชาด สภากาชาดไทยมอบหมาย

คุณสมบัติของอาสายุวกาชาด

 เป็นเด็กและเยาวชนอายุระหว่าง 15 – 30 ปีที่กำลังศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบการศึกษา สำเร็จการอบรมหลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาดและสังกัดชมรมอาสายุวกาชาด รวมทั้งบุคคลที่มีความสนใจสมัครเป็นอาสายุวกาชาด

การสมัครเป็นอาสายุวกาชาด

ผู้สนใจต้องยื่นใบสมัครเข้าเป็นอาสายุวกาชาด (แบบอาสายุว.2) ต่อที่ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาดที่ตนสังกัด

 

คลิ๊ก!! เพื่อลงทะเบียนจิตอาสาออนไลน์

4. ส่งใบสมัครมาที่ สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ ชั้น 2 ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเพทฯ 10330

5. ร่วมกิจกรรม / ติดตามข่าวสาร ผ่านทางสื่อ Social Network ได้แก่ Facebook Instagram Twitter Google plus และ Blog หรือกลัวหาไม่เจอ เข้า Google พิมพ์ อาสายุวกาชาด สภากาชาดไทย

1.4 คลังความรู้
คุณจะได้อะไร? จากการเป็นอาสายุวกาชาด

คุณจะได้อะไร? จากการเป็นอาสายุวกาชาด
+++++++++++++++++++++++++++++++
ใครที่สนใจ ลงทะเบียนได้เลย
https://docs.google.com/forms/d/1qq8gZqafXuHnoIKq2SZOmE3ggMwgHY6sjxYM07RiZTg/viewform?edit_requested=true

ดูแลตนเองอย่างไรให้ปลอดภัยจาก COVID-19

ดูแลตนเองอย่างไรให้ปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19

มือของคุณอาจเป็น ตัวการแพร่เชื้อ COVID-19

มือของคุณอาจเป็น ตัวการแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 อย่าใช้แค่มือปิดปาก เวลาไอจาม!!

อยากให้ทุกคนปลอดภัยจาก COVID-19 วิธีทิ้งหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วอย่างถูกวิธี

สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย อยากให้ทุกคนปลอดภัยจาก COVID-19 วันนี้มีวิธีทิ้งหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วอย่างถูกวิธีมาบอกกันคะ

6 สิ่งที่ควรทำเพื่อป้องกัน COVID-19
อาสายุวกาชาดร่วมรณรงค์ชีวิตวิถีใหม่ที่ปลอดภัยจาก COVID-19

มาตรการอยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ ประสบความสำเร็จ ผู้ติดเชื้อรายใหม่ลดลงอย่างเห็นได้ชัด หลายพื้นที่เริ่มผ่อนปรนมาตรการให้ผู้คนออกมาใช้ชีวิตประจำวัน แต่จะใช้ชีวิตปกติเหมือนเดิมไม่ได้แล้ว เพราะโอกาสติดเชื้อยังมีอยู่ จึงต้องปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตประจำวันกันบ้างเพื่อป้องกันการติดเชื้อ หรือที่เรียกกันว่า New Normal

คือการปรับตัวเพื่อรับมือกับสถานการณ์นั้น ๆ ในสถานการณ์เชื้อไวรัสโควิด-19 ระบาด การสวมหน้ากากอนามัย การใช้เจลแอลกอฮอลล์ล้างมือบ่อยๆ กลายเป็นเรื่องปกติในชีวิตประจำวันไปแล้ว แต่ไม่ใช่แค่นี้กับการปรับตัว ยังหมายถึงการกำหนดมาตรการจากรัฐ และผู้ประกอบการนำมาปรับใช้ ให้เกิดความปลอดภัยด้านสุขอนามัยในพื้นที่ให้บริการ และประชาชนผู้เข้าใช้บริการก็ต้องปฏิบัติตาม เพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยว่าจะไม่มีการติดเชื้อ นอกจากสุขภาพกายที่ควรคำนึงถึงเป็นอันดับแรกแล้ว ต่อมาคือสุขภาพใจ หลาย ๆ คน กลัวการเปลี่ยนแปลง ความไม่คุ้นชิน ปรับตัวรับมือไม่ทัน อาจทำให้หลุดจากขอบเขตของมาตรการไปบ้าง ก็ขอให้อย่าตัดสินกัน แต่ช่วยให้ความรู้ความเข้าใจ ให้กำลังใจ เข้าอกเข้าใจกัน เพื่อช่วยกันให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้อย่างราบรื่น

อาสายุวกาชาดร่วมรณรงค์ชีวิตวิถีใหม่ที่ปลอดภัยจาก COVID-19

มาตรการอยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ ประสบความสำเร็จ ผู้ติดเชื้อรายใหม่ลดลงอย่างเห็นได้ชัด หลายพื้นที่เริ่มผ่อนปรนมาตรการให้ผู้คนออกมาใช้ชีวิตประจำวัน แต่จะใช้ชีวิตปกติเหมือนเดิมไม่ได้แล้ว เพราะโอกาสติดเชื้อยังมีอยู่ จึงต้องปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตประจำวันกันบ้างเพื่อป้องกันการติดเชื้อ หรือที่เรียกกันว่า New Normal

คือการปรับตัวเพื่อรับมือกับสถานการณ์นั้น ๆ ในสถานการณ์เชื้อไวรัสโควิด-19 ระบาด การสวมหน้ากากอนามัย การใช้เจลแอลกอฮอลล์ล้างมือบ่อยๆ กลายเป็นเรื่องปกติในชีวิตประจำวันไปแล้ว แต่ไม่ใช่แค่นี้กับการปรับตัว ยังหมายถึงการกำหนดมาตรการจากรัฐ และผู้ประกอบการนำมาปรับใช้ ให้เกิดความปลอดภัยด้านสุขอนามัยในพื้นที่ให้บริการ และประชาชนผู้เข้าใช้บริการก็ต้องปฏิบัติตาม เพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยว่าจะไม่มีการติดเชื้อ นอกจากสุขภาพกายที่ควรคำนึงถึงเป็นอันดับแรกแล้ว ต่อมาคือสุขภาพใจ หลาย ๆ คน กลัวการเปลี่ยนแปลง ความไม่คุ้นชิน ปรับตัวรับมือไม่ทัน อาจทำให้หลุดจากขอบเขตของมาตรการไปบ้าง ก็ขอให้อย่าตัดสินกัน แต่ช่วยให้ความรู้ความเข้าใจ ให้กำลังใจ เข้าอกเข้าใจกัน เพื่อช่วยกันให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้อย่างราบรื่น

ชีวิตวิถีใหม่ New Normal
ดาวน์โหลดคู่มือ หลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด

ดาวน์โหลดคู่มือ การอบรมอาสายุวกาชาด “หลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด”
เป็นสื่อการสอนในรูปแบบ powerpoint มีทั้งหมด 15 เรื่อง รวมทั้งสื่อการสอนในรูปแบบวีดีโอ


ท่านสามารถดาวน์โหลดได้ที่ : https://drive.google.com/drive/folders/1Tc7oxBglX0g12pn6Mx43OLSjHVrHGG4V?usp=sharing

2.1 ประวัติความเป็นมา (ปี พ.ศ.)
2465

วันที่27 มกราคม พ.ศ. 2465 กิจการยุวกาชาดจึงได้รับการก่อตั้งขึ้น โดยใช้ชื่อว่า “อนุสภากาชาดสยาม” รับเด็กอายุ 7 – 18 ปี เข้าเป็นสมาชิก โดยเมื่อแรกก่อตั้งกิจการอนุสภากาชาดนั้น ได้ฝากงานไว้กับกระทรวงศึกษาธิการ

2476

มีการจัดตั้งกรมพลศึกษาขึ้น กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ให้กิจการลูกเสือ และอนุสภากาชาด อยู่ในความดูแลของกรมพลศึกษาตั้งแต่นั้นมา

2485

กองอนุสภากาชาดสยาม เปลี่ยนชื่อเป็น กองอนุกาชาด

2515

ซึ่งเป็นปีที่การดำเนินกิจการอนุกาชาดครบ 50 ปี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย เสด็จเป็นประธานในพิธีสวนสนามเนื่องในวันสถาปนาอนุกาชาดไทย นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณและยังความปลาบปลื้มปีติแก่เหล่าสมาชิกอนุกาชาดเป็นล้นพ้น

2521 – 2522

พ.ศ. 2521 เปลี่ยนชื่อ “อนุกาชาด” เป็น “ยุวกาชาด” และขยายอายุสมาชิกจาก 7 – 18 ปี เป็น 7 – 25 ปี เพราะต้องการให้นักเรียน นักศึกษา ที่เรียนอยู่ในระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา รวมถึงเยาวชนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษาได้เข้าร่วมเป็นสมาชิก

พ.ศ.2522 กองยุวกาชาดได้เริ่มดำเนินงานยุวกาชาดนอกโรงเรียน ซึ่งชะลอการดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2515 โดยมุ่งสนับสนุนให้เยาวชนที่ไม่มีโอกาสศึกษาในสถานศึกษา ได้มีโอกาสฝึกหลักการและอุดมการณ์ของกาชาด ฝึกฝนวิชาชีพและวิชาการต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต เพื่อที่จะได้นำความรู้ไปพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชนและประเทศชาติต่อไป  ในการนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าผูกคอให้แก่ยุวกาชาดนอกโรงเรียน การดำเนินการนี้ ส่งผลให้ยุวกาชาดนอกโรงเรียนขยายอย่างกว้างขวางออกไปสู่ศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขา และกรมราชทัณฑ์

2521 – 2522

พ.ศ. 2521 เปลี่ยนชื่อ “อนุกาชาด” เป็น “ยุวกาชาด” และขยายอายุสมาชิกจาก 7 – 18 ปี เป็น 7 – 25 ปี เพราะต้องการให้นักเรียน นักศึกษา ที่เรียนอยู่ในระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา รวมถึงเยาวชนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษาได้เข้าร่วมเป็นสมาชิก

พ.ศ.2522 กองยุวกาชาดได้เริ่มดำเนินงานยุวกาชาดนอกโรงเรียน ซึ่งชะลอการดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2515 โดยมุ่งสนับสนุนให้เยาวชนที่ไม่มีโอกาสศึกษาในสถานศึกษา ได้มีโอกาสฝึกหลักการและอุดมการณ์ของกาชาด ฝึกฝนวิชาชีพและวิชาการต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต เพื่อที่จะได้นำความรู้ไปพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชนและประเทศชาติต่อไป  ในการนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าผูกคอให้แก่ยุวกาชาดนอกโรงเรียน การดำเนินการนี้ ส่งผลให้ยุวกาชาดนอกโรงเรียนขยายอย่างกว้างขวางออกไปสู่ศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขา และกรมราชทัณฑ์

2537

กรมราชทัณฑ์ เห็นคุณค่าของกิจกรรมยุวกาชาดที่สามารถส่งผลต่อการกล่อมเกลาจิตใจของเยาวชนในเรือนจำและทัณฑสถาน ซึ่งเป็นเยาวชนผู้ด้อยโอกาส ให้เขาเหล่านั้นเห็นคุณค่าของตนเองที่มีต่อสังคม มองเห็นความหวังของชีวิตที่จะก้าวพ้นพันธนาการไปสู่อิสระด้วยความมั่นคงทางจิตใจ และกลับสู่สังคมได้อย่างเชื่อมั่นว่า ตนเองจะสามารถเป็นคนดีของสังคมได้เฉกเช่นเยาวชนอื่นๆ จึงเกิดการอบรมยุวกาชาดนอกโรงเรียนในทัณฑสถานขึ้นเป็นครั้งแรก ณ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิงธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี และจากการดำเนินการอบรมในครั้งนั้น กรมราชทัณฑ์ได้ขยายผลไปยังทัณฑสถานหญิงอีก 6 แห่งทั่วประเทศจนกระทั่งใน พ.ศ.2542 กรมราชทัณฑ์จึงได้ประกาศเป็นนโยบายให้นำกิจกรรมยุวกาชาดนอกโรงเรียนไปจัดให้กับเยาวชนชาย – หญิงในเรือนจำและทัณฑสถานต่างๆ ทั่วประเทศจนกระทั่งปัจจุบันนี้

2537

กรมราชทัณฑ์ เห็นคุณค่าของกิจกรรมยุวกาชาดที่สามารถส่งผลต่อการกล่อมเกลาจิตใจของเยาวชนในเรือนจำและทัณฑสถาน ซึ่งเป็นเยาวชนผู้ด้อยโอกาส ให้เขาเหล่านั้นเห็นคุณค่าของตนเองที่มีต่อสังคม มองเห็นความหวังของชีวิตที่จะก้าวพ้นพันธนาการไปสู่อิสระด้วยความมั่นคงทางจิตใจ และกลับสู่สังคมได้อย่างเชื่อมั่นว่า ตนเองจะสามารถเป็นคนดีของสังคมได้เฉกเช่นเยาวชนอื่นๆ จึงเกิดการอบรมยุวกาชาดนอกโรงเรียนในทัณฑสถานขึ้นเป็นครั้งแรก ณ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิงธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี และจากการดำเนินการอบรมในครั้งนั้น กรมราชทัณฑ์ได้ขยายผลไปยังทัณฑสถานหญิงอีก 6 แห่งทั่วประเทศจนกระทั่งใน พ.ศ.2542 กรมราชทัณฑ์จึงได้ประกาศเป็นนโยบายให้นำกิจกรรมยุวกาชาดนอกโรงเรียนไปจัดให้กับเยาวชนชาย – หญิงในเรือนจำและทัณฑสถานต่างๆ ทั่วประเทศจนกระทั่งปัจจุบันนี้

2539 – 2540

พ.ศ.2539 กองยุวกาชาดได้จัดให้มีโครงการอาสายุวกาชาดอุดมศึกษาขึ้น โดยมุ่งหวังให้ระดมพลังหนุ่มสาวในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมในรูปแบบ “อาสาสมัคร” ของกองยุวกาชาด

พ.ศ.2540 เปลี่ยนชื่อ กองยุวกาชาดสภากาชาดไทย เป็น สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย

2542

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย พระราชทานปฏิญญาของสภากาชาดไทยในการประชุมสภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ ครั้งที่ 27 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม – 6 พฤศจิกายน 2542 ณ กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งมีสาระสำคัญตอนหนึ่งเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของยุวกาชาด คือ “จะเผยแพร่กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศสู่สถาบันการศึกษา ทั้งของพลเรือนและทหาร” และ “จะเริ่มโครงการในระดับรากหญ้า โดยร่วมกับยุวกาชาดในการเผชิญกับปัญหาสำคัญๆ ที่คุกคามเยาวชนในปัจจุบัน โดยเฉพาะปัญหา      ยาเสพติดและสุขภาพเจริญพันธุ์” ทำให้มีการปรับหลักสูตรยุวกาชาดเพื่อให้สอดคล้องกับปฏิญญาดังกล่าว และยึดถือเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการเรียนการสอนของยุวกาชาดจนถึงปัจจุบัน

2542

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย พระราชทานปฏิญญาของสภากาชาดไทยในการประชุมสภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ ครั้งที่ 27 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม – 6 พฤศจิกายน 2542 ณ กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งมีสาระสำคัญตอนหนึ่งเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของยุวกาชาด คือ “จะเผยแพร่กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศสู่สถาบันการศึกษา ทั้งของพลเรือนและทหาร” และ “จะเริ่มโครงการในระดับรากหญ้า โดยร่วมกับยุวกาชาดในการเผชิญกับปัญหาสำคัญๆ ที่คุกคามเยาวชนในปัจจุบัน โดยเฉพาะปัญหา      ยาเสพติดและสุขภาพเจริญพันธุ์” ทำให้มีการปรับหลักสูตรยุวกาชาดเพื่อให้สอดคล้องกับปฏิญญาดังกล่าว และยึดถือเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการเรียนการสอนของยุวกาชาดจนถึงปัจจุบัน

2546

รัฐบาลได้ปฏิรูประบบราชการ มีการยุบรวมหน่วยงานเพื่อให้เกิดความชัดเจนในภารกิจ หน้าที่ ในการนี้ กรมพลศึกษาซึ่งดูแลกิจการยุวกาชาดมาตั้งแต่เริ่มแรก ได้ถูกรวมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และให้งานลูกเสือ ยุวกาชาด และสารวัตรนักเรียน ไปอยู่ในสังกัดของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และยกระดับให้เป็น สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน พร้อมกับย้ายที่ทำการ       จากสนามศุภชลาศัย ไปยังกระทรวงศึกษาธิการ ส่วนสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ได้ย้ายกลับสู่สภากาชาดไทยเมื่อเดือนกันยายน 2546 โดยมีที่ทำการ ณ ตึกจิรกิติ สภากาชาดไทย

ดังนั้น จะเห็นได้ว่านับแต่ พ.ศ.2546 เป็นต้นมา กิจการยุวกาชาดอยู่ในความรับผิดชอบของ 2 หน่วยงานคือ สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย และสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยทั้ง 2 หน่วยงาน ยังคงประสานการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด โดยแบ่งกลุ่มเป้าหมายตามความรับผิดชอบ ออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้

1. สมาชิกยุวกาชาด ได้แก่ เยาวชนอายุระหว่าง 7 ปี ถึง 18 ปี ที่กำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษา หรือเยาวชนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย และเลือกเรียนยุวกาชาดตามหลักสูตรการเรียนการสอนยุวกาชาดของกระทรวงศึกษาธิการ

2. อาสายุวกาชาด ได้แก่ เยาวชนอายุระหว่าง 15 ปี ถึง 25 ปี ซึ่งมีความสนใจสมัครเป็นเยาวชนจิตอาสาและอาสายุวกาชาด ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด และสังกัดชมรมอาสายุวกาชาด          ยุวกาชาด โดยสำนักงานยุวกาชาดได้มีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการดำเนินงานและกิจกรรมเรื่อยมาเพื่อให้เข้ากับบริบทของสถานการณ์และยุทธศาสตร์ของสภากาชาดไทย

สำนักงานยุวกาชาด ได้เริ่มสนับสนุนให้สถาบันการศึกษาจัดตั้งชมรมอาสายุวกาชาดตั้งแต่ปี 2543 แต่ได้เริ่มดำเนินการอย่างเป็นกระบวนการและเป็นรูปแบบอย่างจริงจังใน พ.ศ.2550

2546

รัฐบาลได้ปฏิรูประบบราชการ มีการยุบรวมหน่วยงานเพื่อให้เกิดความชัดเจนในภารกิจ หน้าที่ ในการนี้ กรมพลศึกษาซึ่งดูแลกิจการยุวกาชาดมาตั้งแต่เริ่มแรก ได้ถูกรวมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และให้งานลูกเสือ ยุวกาชาด และสารวัตรนักเรียน ไปอยู่ในสังกัดของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และยกระดับให้เป็น สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน พร้อมกับย้ายที่ทำการ       จากสนามศุภชลาศัย ไปยังกระทรวงศึกษาธิการ ส่วนสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ได้ย้ายกลับสู่สภากาชาดไทยเมื่อเดือนกันยายน 2546 โดยมีที่ทำการ ณ ตึกจิรกิติ สภากาชาดไทย

ดังนั้น จะเห็นได้ว่านับแต่ พ.ศ.2546 เป็นต้นมา กิจการยุวกาชาดอยู่ในความรับผิดชอบของ 2 หน่วยงานคือ สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย และสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยทั้ง 2 หน่วยงาน ยังคงประสานการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด โดยแบ่งกลุ่มเป้าหมายตามความรับผิดชอบ ออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้

1. สมาชิกยุวกาชาด ได้แก่ เยาวชนอายุระหว่าง 7 ปี ถึง 18 ปี ที่กำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษา หรือเยาวชนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย และเลือกเรียนยุวกาชาดตามหลักสูตรการเรียนการสอนยุวกาชาดของกระทรวงศึกษาธิการ

2. อาสายุวกาชาด ได้แก่ เยาวชนอายุระหว่าง 15 ปี ถึง 25 ปี ซึ่งมีความสนใจสมัครเป็นเยาวชนจิตอาสาและอาสายุวกาชาด ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด และสังกัดชมรมอาสายุวกาชาด          ยุวกาชาด โดยสำนักงานยุวกาชาดได้มีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการดำเนินงานและกิจกรรมเรื่อยมาเพื่อให้เข้ากับบริบทของสถานการณ์และยุทธศาสตร์ของสภากาชาดไทย

สำนักงานยุวกาชาด ได้เริ่มสนับสนุนให้สถาบันการศึกษาจัดตั้งชมรมอาสายุวกาชาดตั้งแต่ปี 2543 แต่ได้เริ่มดำเนินการอย่างเป็นกระบวนการและเป็นรูปแบบอย่างจริงจังใน พ.ศ.2550

2562

วันที่ 13 มีนาคม 2562 กรรมการสภากาชาดไทยอนุมัติให้ขยายอายุอาสายุวกาชาดจาก 15 – 25 ปี เป็น 15 – 30 ปี

2.2 วิสัยทัศน์และพันธกิจ
วัตถุประสงค์

สำนักงานยุวกาชาดดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ยุวกาชาดซึ่งระบุ ไว้ในข้อบังคับสภากาชาดไทยว่าด้วยยุวกาชาด เพื่อฝึกอบรมให้ เยาวชนชายและหญิง

 • มีอุดมคติในศานติสุขมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนาและ พระมหากษัตริย์
 • มีความรู้ ความชำนาญในการรักษาอนามัยของตนเองและผู้ อื่นตลอดจนการพัฒนาตนเองทางร่างกาย จิตใจ คุณธรรม และธำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชาติ
 • มีความรู้ความเข้าใจในหลักการและอุดมการณ์กาชาด มีคุณ ธรรม จริยธรรม และมีจิตใจเมตตากรุณาต่อเพื่อนมนุษย์
 • บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น ชุมชน สังคมและประเทศ ชาติ
 • มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • มีสัมพันธภาพและมิตรภาพที่ดีต่อบุคคลทั่วไป
วัตถุประสงค์

สำนักงานยุวกาชาดดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ยุวกาชาดซึ่งระบุ ไว้ในข้อบังคับสภากาชาดไทยว่าด้วยยุวกาชาด เพื่อฝึกอบรมให้ เยาวชนชายและหญิง

 • มีอุดมคติในศานติสุขมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนาและ พระมหากษัตริย์
 • มีความรู้ ความชำนาญในการรักษาอนามัยของตนเองและผู้ อื่นตลอดจนการพัฒนาตนเองทางร่างกาย จิตใจ คุณธรรม และธำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชาติ
 • มีความรู้ความเข้าใจในหลักการและอุดมการณ์กาชาด มีคุณ ธรรม จริยธรรม และมีจิตใจเมตตากรุณาต่อเพื่อนมนุษย์
 • บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น ชุมชน สังคมและประเทศ ชาติ
 • มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • มีสัมพันธภาพและมิตรภาพที่ดีต่อบุคคลทั่วไป
จุดมุ่งหมาย

ด้วยความที่สภากาชาดไทย เป็นสมาชิกของสหพันธ์สภากาชาด และสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ การดำเนินกิจการด้าน ยุวกาชาดจึงยึดวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานตามแนวทางของ สหพันธ์สภากาชาดฯ ซึ่งถือปฎิบัติเหมือนกันทุกประเทศ 4 ข้อ คือ เพื่อฝึกอบรมให้สมาชิก

 • มีอุดมคติในศานติสุข (Education for Peace)
 • มีความรู้ความชำนาญในการรักษาอนามัยของตนเอง และ ของผู้อื่น (Good Health)
 • รู้จักบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น (Good Service)
 • มีสัมพันธภาพอันดีกับบุคคลทั่วไป (International Friendship)
กลุ่มเป้าหมาย

อาสายุวกาชาด คือ เยาวชนอายุระหว่าง 15 – 30 ปี ทั้งที่อยู่ในและนอก ระบบโรงเรียนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมกาชาด – ยุวกาชาด สามารถสมัคร เป็นอาสายุวกาชาด สังกัดชมรมอาสายุวกาชาดในสถานศึกษาหรือสังกัด ชมรมอาสายุวกาชาด สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย

2.3 โครงสร้างองค์กร
นางสุนันทา ศรอนุสิน

ผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาด

นายสมจิตต์ ไหมดี

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงาน
ยุวกาชาด

นางวธูสิริ สวัสดิ์จุ้น

หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

นายคมกฤช วิจิตรวิริยะกุล

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริม
อาสายุวกาชาด

นางสาวตรีนุช สันติกุล

หัวหน้าฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

2.3.1 โครงสร้างองค์กรแถวที่ 1
นางสุนันทา ศรอนุสิน

ผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาด

2.3.2 โครงสร้างองค์กรแถวที่ 2
2.3.3 โครงสร้างองค์กรแถวที่ 3
นายสมจิตต์ ไหมดี

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงาน
ยุวกาชาด

2.3.4 โครงสร้างองค์กรแถวที่ 4
นางวธูสิริ สวัสดิ์จุ้น

หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

นายคมกฤช วิจิตรวิริยะกุล

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริม
อาสายุวกาชาด

นางสาวตรีนุช สันติกุล

หัวหน้าฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

3.1.5.1 ประวัติเครื่องหมายกาชาด (ปี พ.ศ.)
3.1.5.2 รายละเอียดเครื่องหมายหมายกาชาดเป็นสัญลักษณ์ของ…
ใช้เพื่อการคุ้มครอง (ในยามสงคราม)

เจ้าหน้าที่และอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ของหน่วยงานกาชาด

– บุคลากรทางการแพทย์ของกองทัพ

– หน่วยบริการทางการแพทย์ บุคลากรด้านศาสนาและองค์กรมนุษย์ธรรมอื่นๆ อาจสามารถใช้เครื่องหมายกาชาดได้ แต่ต้องได้รับการยินยอมจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

– ขนาดของเครื่องหมายจะมีขนาดใหญ่ เห็นเด่นชัด

– ต้องเป็นเครื่องหมายกาชาดเท่านั้น ไม่ต้องมีชื่อองค์กรหรือตัวอักษรอื่นใด

ใช้เพื่อการบ่งชี้ (ในยามสงบ)

– จะต้องมีเครื่องหมายและชื่อองค์กรที่เกี่ยวข้อง ปรากฏอยู่ด้วยกัน

– ไม่สามารถใช้เครื่องหมายกากบาทอย่างเดียวที่ปลอกแขนต้องใช้ตราสัญลักษณ์สภากาชาดไทย

– ใช้เพื่อบ่งชี้ว่าบุคคลหรือสิ่งของต่างๆ เป็นของหน่วยงานองค์กรกาชาดและเสี้ยววงเดือนแดง

– เครื่องหมายจะต้องมีขนาดเล็ก

3.1.5.3 รายละเอียด ใครมีสิทธิ์ใช้เครื่องหมายกาชาด
imgsymbols_07

พรบ. กาชาด พ.ศ. 2499

– มาตรา 9 ผู้ใดใช้เครื่องหมายกาชาดหรือนามกาชาดโดยไม่มีสิทธิตามอนุสัญญา

หรือตามพระราชบัญญัตินี้ มีความผิดต้องระวางโทษ จำคุกไม่เกินสามเดือน

หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

– มาตรา 10 ผู้ใดใช้เครื่องหมายหรือถ้อยคำใดๆ เลียนแบบเครื่องหมายกาชาดหรือนามกาชาด

หรือคล้ายคลึงเครื่องหมายหรือนาม เช่นว่านั้น จนอนุมานได้ว่าทำเพื่อหลอกลวงประชาชน

มีความผิดต้องระวางโทษ จำคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

– มาตรา 11 ผู้ใดกระทำความผิดตามที่ระบุไว้ในมาตรา 9 หรือ มาตรา 10 ด้วยความมุ่งหมาย

ทางการเงินหรือทางการพาณิชย์ใดๆ ประทับเครื่องหมายกาชาดหรือนามกาชาดลงบนสินค้าเพื่อขาย

เป็นต้นว่า ฉลากหรือ เครื่องหมายการค้า มีความผิดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน

หรือปรับไม่เกินสองพันบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

 

imgsymbols_07

พรบ. กาชาด พ.ศ. 2499

– มาตรา 9 ผู้ใดใช้เครื่องหมายกาชาดหรือนามกาชาดโดยไม่มีสิทธิตามอนุสัญญา

หรือตามพระราชบัญญัตินี้ มีความผิดต้องระวางโทษ จำคุกไม่เกินสามเดือน

หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

– มาตรา 10 ผู้ใดใช้เครื่องหมายหรือถ้อยคำใดๆ เลียนแบบเครื่องหมายกาชาดหรือนามกาชาด

หรือคล้ายคลึงเครื่องหมายหรือนาม เช่นว่านั้น จนอนุมานได้ว่าทำเพื่อหลอกลวงประชาชน

มีความผิดต้องระวางโทษ จำคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

– มาตรา 11 ผู้ใดกระทำความผิดตามที่ระบุไว้ในมาตรา 9 หรือ มาตรา 10 ด้วยความมุ่งหมาย

ทางการเงินหรือทางการพาณิชย์ใดๆ ประทับเครื่องหมายกาชาดหรือนามกาชาดลงบนสินค้าเพื่อขาย

เป็นต้นว่า ฉลากหรือ เครื่องหมายการค้า มีความผิดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน

หรือปรับไม่เกินสองพันบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

 

3.1.5.4 รายละเอียด การใช้เครื่องหมายในทางที่ผิด
การใช้เครื่องหมายในทางที่ “ผิด”
 • การลอกเลียน ใช้เครื่องหมายที่มีสีหรือรูปแบบที่สร้างความสับสน

 

symbolss_03

 

 • การใช้ที่ไม่เหมาะสม ใช้ในลักษณะที่เป็นไปตามกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ การใช้โดยองค์กรหรือหน่วยงานที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือใช้เพื่อจุดมุ่งหมายที่ไม่สอดคล้องกับหลักการพื้นฐานขององค์กรกาชาด

symbolss_07

 • การใช้เพื่อเป็นกลลวงคู่ต่อสู้ ใช้ในการสู้รบ โดยมีเจตนาให้ฝ่ายตรงข้ามเข้าใจผิดและก่อให้เกิดการเสียชีวิต หรือทำให้มีผู้บาดเจ็บร้ายแรงจะถือเป็นอาชญากรสงคราม

symbols_09

หน้าที่

          เพื่อให้มีความเข้าใจในการใช้เครื่องหมายกาชาดอย่างถูกต้อง รัฐบาลและสภากาชาดประจำชาติมีหน้าที่และบทบาท ดังนี้

– รับรองและปรับปรุงกฎหมายภายในที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องหมายกาชาด

– ตรวจสอบและดูแลการใช้เครื่องหมายกาชาดให้เป็นไปตามกฎหมาย

– เผยแพร่กฎหมายดังกล่าวแก่เจ้าหน้าที่ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

การใช้เครื่องหมายในทางที่ “ผิด”
 • การลอกเลียน ใช้เครื่องหมายที่มีสีหรือรูปแบบที่สร้างความสับสน

 

symbolss_03

 

 • การใช้ที่ไม่เหมาะสม ใช้ในลักษณะที่เป็นไปตามกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ การใช้โดยองค์กรหรือหน่วยงานที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือใช้เพื่อจุดมุ่งหมายที่ไม่สอดคล้องกับหลักการพื้นฐานขององค์กรกาชาด

symbolss_07

 • การใช้เพื่อเป็นกลลวงคู่ต่อสู้ ใช้ในการสู้รบ โดยมีเจตนาให้ฝ่ายตรงข้ามเข้าใจผิดและก่อให้เกิดการเสียชีวิต หรือทำให้มีผู้บาดเจ็บร้ายแรงจะถือเป็นอาชญากรสงคราม

symbols_09

หน้าที่

          เพื่อให้มีความเข้าใจในการใช้เครื่องหมายกาชาดอย่างถูกต้อง รัฐบาลและสภากาชาดประจำชาติมีหน้าที่และบทบาท ดังนี้

– รับรองและปรับปรุงกฎหมายภายในที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องหมายกาชาด

– ตรวจสอบและดูแลการใช้เครื่องหมายกาชาดให้เป็นไปตามกฎหมาย

– เผยแพร่กฎหมายดังกล่าวแก่เจ้าหน้าที่ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

4. แฟ้มภาพ และวิดีโอ
5.1 วิทยากรคนเก่ง
ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น, วิทยากรยุวกาชาดดีเด่น ประจำปี 2558

นายมงคล พลายชมพูนุท
กศน.อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร
ได้รับรางวัลวิทยากรแกนนำยุวกาชาดดีเด่น และผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น”
โครงการคัดเลือกอาสายุวกาชาดดีเด่น รางวัลโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2558

ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาดดีเด่น ประจำปี 2558

นางชนนิศา เมืองมูล
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม
ได้รับรางวัลที่ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาดดีเด่น”
โครงการคัดเลือกอาสายุวกาชาดดีเด่น รางวัลโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2558

กศน.อำเภอดีเด่น ประจำปี 2559

กศน.อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ได้รับรางวัลหน่วยงานสังกัด กศน.อำเภอดีเด่น
โครงการคัดเลือกอาสายุวกาชาดดีเด่น รางวัลโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2559

โรงเรียนดีเด่น ประจำปี 2559

โรงเรียนวังโพนงามวิทยา จังหวัดเลย
ได้รับรางวัลหน่วยงานสังกัดโรงเรียนดีเด่น
โครงการคัดเลือกอาสายุวกาชาดดีเด่น รางวัลโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2559

กรมราชทัณฑ์ดีเด่น ประจำปี 2559

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี จังหวัดชลบุรี
ได้รับรางวัลหน่วยงานสังกัดกรมราชทัณฑ์ดีเด่น”
โครงการคัดเลือกอาสายุวกาชาดดีเด่น รางวัลโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2559

ที่ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาดดีเด่น ประจำปี 2559

นายสุวิทย์ เฉยสอาด
วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ กรุงเทพมหานคร

ได้รับรางวัลที่ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาดดีเด่น
โครงการคัดเลือกอาสายุวกาชาดดีเด่น รางวัลโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2559

ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี 2559

นางอรอนงค์ หนองคาย
กศน.อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี
ได้รับรางวัลรางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น”
โครงการคัดเลือกอาสายุวกาชาดดีเด่น รางวัลโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2559

กรมราชทัณฑ์ดีเด่น ประจำปี 2558

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
ได้รับรางวัลหน่วยงานสังกัด กรมราชทัณฑ์ดีเด่น
โครงการคัดเลือกอาสายุวกาชาดดีเด่น รางวัลโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2558

ที่ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาดดีเด่น ประจำปี 2557

นางทรรศนีย์ ขวัญสุข
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม
ได้รับรางวัลที่ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาดดีเด่น
โครงการคัดเลือกอาสายุวกาชาดดีเด่น รางวัลโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2557

วิทยากรยุวกาชาดดีเด่น ประจำปี 2557

นายเฉลิมพล มณีทิพย์
สำนักงาน กศน.อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
ได้รับรางวัลวิทยากรยุวกาชาดดีเด่น
โครงการคัดเลือกอาสายุวกาชาดดีเด่น รางวัลโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2557

5.2 อาสายุวกาชาดคนเก่ง
อาสาสมัครดีเด่น ประจำปี 2557

นายเอกรินทร์ โสมรักษ์
อาสายุวกาชาด สังกัดสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย
ได้รับรางวัลอาสาสมัครดีเด่น ประจำปี 2557

อาสาสมัครดีเด่น ประจำปี 2558

นางสาววิษาภรณ์ ษาทิพย์ชัย
อาสายุวกาชาด สังกัดสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย
ได้รับรางวัลอาสาสมัครดีเด่น ประจำปี 2558

อาสาสมัครดีเด่น ประจำปี 2557

นายณัฐพล ปานรุ่งเรือง
อาสายุวกาชาด สังกัดสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย
ได้รับรางวัลอาสาสมัครดีเด่น ประจำปี 2557

อาสาสมัครดีเด่น ประจำปี 2558

นายเกษม ศรีสมบูรณ์
อาสายุวกาชาด สังกัดสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย
ได้รับรางวัลอาสาสมัครดีเด่น ประจำปี 2558

อาสายุวกาชาดดีเด่น ประจำปี 2559

นางสาวอิสรีญา ต้องสู้
ชมรมอาสายุวกาชาดโรงเรียนอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
ได้รับรางวัลอาสายุวกาชาดดีเด่น
โครงการคัดเลือกอาสายุวกาชาดดีเด่น รางวัลโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2559

อาสายุวกาชาดดีเด่น ประจำปี 2557

นางสาวสุภลัคน์ ขวัญสุข
ชมรมอาสายุวกาชาดโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา
ได้รับรางวัลอาสายุวกาชาดดีเด่น
โครงการคัดเลือกอาสายุวกาชาดดีเด่น รางวัลโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2557

6.1 ดาวน์โหลดสื่อของสำนักงานยุวกาชาด
คู่มือปฐมพยาบาล (First Aid Manual)
คู่มือการกาชาด การปฎิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR)
คู่มืออบรมอาสายุวกาชาด หลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด
เพลงยุวกาชาด
แบบรายงานเหรียญกาชาดสมนาคุณ
6.2 ข้อความดาวน์โหลด (ข้อความซ้ายล่าง)
วารสารดาวน์โหลด
7. ติดต่อเรา - ที่อยู่

1871 ชั้น 2 อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ ถนนอังรีดูนังต์ ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0 2252 5002 – 3 กด 1
โทรสาร 0 2252 5004

Uncategorized
Hello world!

Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!

.33203233
22020

adldsglskvmslmvdslkmvlkmslmvlmdskmvlds

1234

222220022111212

1985

1985detail

8888

fd5fd45fs454f5s45fds

Julie Herzigova
Director

Lorem ipsum dolor sit amet, consectet ueradi piscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet doloremagna aliquam erat volutpat.

Clara Alexus
Director

Lorem ipsum dolor sit amet, consectet ueradi piscing elit, sed diam nonummy

Mark Johnson
Director

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetueradi piscing elit, sed diam nonummy nibh euism od tincidunt ut laoreet doloremagna aliquam erat volutpat.

ddsadsadsa
dsadsadsadsdsadsads

dsadsadsdsdss

ปี พ.ศ. 2557
ที่ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาดดีเด่น ประจำปี 2557

นางทรรศนีย์ ขวัญสุข
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม
ได้รับรางวัลที่ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาดดีเด่น
โครงการคัดเลือกอาสายุวกาชาดดีเด่น รางวัลโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2557

วิทยากรยุวกาชาดดีเด่น ประจำปี 2557

นายเฉลิมพล มณีทิพย์
สำนักงาน กศน.อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
ได้รับรางวัลวิทยากรยุวกาชาดดีเด่น
โครงการคัดเลือกอาสายุวกาชาดดีเด่น รางวัลโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2557

วิทยากรยุวกาชาดดีเด่น ประจำปี 2557

นายกิติ ครองบุญ
โรงเรียนอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
ได้รับรางวัลวิทยากรยุวกาชาดดีเด่น
โครงการคัดเลือกอาสายุวกาชาดดีเด่น รางวัลโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2557

ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี 2557

นายศุภชัย สกุลแก้ว
กศน.อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ได้รับรางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น
โครงการคัดเลือกอาสายุวกาชาดดีเด่น รางวัลโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2557

ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี 2557

นายธวัชชัย ใจชาญสุขกิจ
สำนักงาน กศน. จังหวัดราชบุรี
ได้รับรางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น
โครงการคัดเลือกอาสายุวกาชาดดีเด่น รางวัลโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2557

รางวัลกศน. อำเภอดีเด่น ประจำปี 2557

กศน.อำเภอไทรงาม จังหวัดกำเเพงเพชร
ได้รับรางวัลกศน. อำเภอดีเด่น
โครงการคัดเลือกอาสายุวกาชาดดีเด่น รางวัลโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2557

รางวัลโรงเรียนดีเด่น ประจำปี 2557

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จังหวัดพิษณุโลก
ได้รับรางวัลโรงเรียนดีเด่น
โครงการคัดเลือกอาสายุวกาชาดดีเด่น รางวัลโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2557

รางวัลโรงเรียนดีเด่น ประจำปี 2557

โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา
ได้รับรางวัลโรงเรียนดีเด่น
โครงการคัดเลือกอาสายุวกาชาดดีเด่น รางวัลโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2557

นางอัจฉรา ใจชาญสุขกิจ
กศน.อำเภอเมืองสมุทรสงคราม
ได้รับรางวัลวิทยากรยุวกาชาดดีเด่น
โครงการคัดเลือกอาสายุวกาชาดดีเด่น รางวัลโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2557

ปี พ.ศ. 2557
อาสาสมัครดีเด่น ประจำปี 2557

นายเอกรินทร์ โสมรักษ์
อาสายุวกาชาด สังกัดสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย
ได้รับรางวัลอาสาสมัครดีเด่น ประจำปี 2557

อาสาสมัครดีเด่น ประจำปี 2557

นายณัฐพล ปานรุ่งเรือง
อาสายุวกาชาด สังกัดสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย
ได้รับรางวัลอาสาสมัครดีเด่น ประจำปี 2557

อาสายุวกาชาดดีเด่น ประจำปี 2557

นางสาวสุภลัคน์ ขวัญสุข
ชมรมอาสายุวกาชาดโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา
ได้รับรางวัลอาสายุวกาชาดดีเด่น
โครงการคัดเลือกอาสายุวกาชาดดีเด่น รางวัลโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2557

ปี พ.ศ. 2558
อาสาสมัครดีเด่น ประจำปี 2558

นางสาววิษาภรณ์ ษาทิพย์ชัย
อาสายุวกาชาด สังกัดสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย
ได้รับรางวัลอาสาสมัครดีเด่น ประจำปี 2558

อาสาสมัครดีเด่น ประจำปี 2558

นายเกษม ศรีสมบูรณ์
อาสายุวกาชาด สังกัดสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย
ได้รับรางวัลอาสาสมัครดีเด่น ประจำปี 2558

ปี พ.ศ. 2558
ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น, วิทยากรยุวกาชาดดีเด่น ประจำปี 2558

นายมงคล พลายชมพูนุท
กศน.อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร
ได้รับรางวัลวิทยากรแกนนำยุวกาชาดดีเด่น และผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น”
โครงการคัดเลือกอาสายุวกาชาดดีเด่น รางวัลโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2558

ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาดดีเด่น ประจำปี 2558

นางชนนิศา เมืองมูล
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม
ได้รับรางวัลที่ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาดดีเด่น”
โครงการคัดเลือกอาสายุวกาชาดดีเด่น รางวัลโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2558

กรมราชทัณฑ์ดีเด่น ประจำปี 2558

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
ได้รับรางวัลหน่วยงานสังกัด กรมราชทัณฑ์ดีเด่น
โครงการคัดเลือกอาสายุวกาชาดดีเด่น รางวัลโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2558

ปี พ.ศ. 2559
กศน.อำเภอดีเด่น ประจำปี 2559

กศน.อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ได้รับรางวัลหน่วยงานสังกัด กศน.อำเภอดีเด่น
โครงการคัดเลือกอาสายุวกาชาดดีเด่น รางวัลโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2559

โรงเรียนดีเด่น ประจำปี 2559

โรงเรียนวังโพนงามวิทยา จังหวัดเลย
ได้รับรางวัลหน่วยงานสังกัดโรงเรียนดีเด่น
โครงการคัดเลือกอาสายุวกาชาดดีเด่น รางวัลโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2559

กรมราชทัณฑ์ดีเด่น ประจำปี 2559

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี จังหวัดชลบุรี
ได้รับรางวัลหน่วยงานสังกัดกรมราชทัณฑ์ดีเด่น”
โครงการคัดเลือกอาสายุวกาชาดดีเด่น รางวัลโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2559

ที่ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาดดีเด่น ประจำปี 2559

นายสุวิทย์ เฉยสอาด
วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ กรุงเทพมหานคร

ได้รับรางวัลที่ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาดดีเด่น
โครงการคัดเลือกอาสายุวกาชาดดีเด่น รางวัลโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2559

ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี 2559

นางอรอนงค์ หนองคาย
กศน.อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี
ได้รับรางวัลรางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น”
โครงการคัดเลือกอาสายุวกาชาดดีเด่น รางวัลโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2559

ปี พ.ศ. 2559
อาสายุวกาชาดดีเด่น ประจำปี 2559

นางสาวอิสรีญา ต้องสู้
ชมรมอาสายุวกาชาดโรงเรียนอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
ได้รับรางวัลอาสายุวกาชาดดีเด่น
โครงการคัดเลือกอาสายุวกาชาดดีเด่น รางวัลโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2559

ปี พ.ศ. 2560
นางกชกร สมพันธ์

“รางวัลที่ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาดดีเด่น
นางกชกร สมพันธ์
ครู กศน.ตำบล กศน.อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช”

นางพิมพ์ลดา ธัญพรพิภัทร์กุล

” รางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น
นางพิมพ์ลดา ธัญพรพิภัทร์กุล
ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร”

ปี พ.ศ. 2560
ปี พ.ศ. 2561
ปี พ.ศ. 2561
ปี พ.ศ. 2562
ปี พ.ศ. 2562
ปี พ.ศ. 2563
ปี พ.ศ. 2563
หัวข้อเครื่องหมายกาชาดเป็นสัญลักษณ์ของ…
เครื่องหมายกาชาดเป็นสัญลักษณ์ของ…

trends betty boop tattoo trends hot vidio trends free porzo trends ginger bbw trends sopizzas trends escotes xxx

 11,156 total views,  1 views today