องค์กรกาชาด

กาชาดและยุวกาชาด
กาชาดสากล
องค์กรกาชาด

ขบวนการกาชาดและเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ ประกอบด้วย 3 องค์กร คือ

1. คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (The International Committee of The Red Cross) หรือ ICRC มีบทบาทหน้าที่หลัก คือการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์เมื่อเกิดการขัดแย้งทางทหาร เกิดสงครามกลางเมือง หรือสงครามระหว่างประเทศ และธำรงรักษาหลักการกาชาด

2. สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ (The International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies) หรือ IFRC มีบทบาทหน้าที่หลัก คือ ติดต่อประสานงานกับสภากาชาดระหว่างประเทศ เพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยธรรมชาติทั่วไป พัฒนาด้านสุขภาพอนามัยของประชาชนและเยาวชน จัดตั้งและพัฒนาสภากาชาดของประเทศต่างๆ โดยปฏิบัติงานตามหลักการของกาชาดและอนุสัญญาเจนีวา

3. สภากาชาดประจำชาติ สภาเสี้ยววงเดือนแดงประจำชาติ ( Nation Red Cross and Red Crescent Society) บทบาทหน้าที่หลัก คือ ฝึกอบรมบุคลากร เพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ เช่น แพทย์ พยาบาล อาสาสมัคร ฯลฯ เพื่อปฏิบัติงานในโครงการต่างๆ ของสภากาชาด และบรรเทาทุกข์เมื่อเกิดภัยพิบัติ รวมถึงฝึกอบรมเยาวชนเพื่อการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ด้วย

(ปัจจุบันสหพันธ์สภากาชาดฯ มีสมาชิกรวมทั้งสิ้น 190 ประเทศ)


7,070 จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด , 11 จำนวนผู้เข้าชมวันนี้