เครื่องหมายกาชาด

กาชาดและยุวกาชาด
กาชาดสากล
เครื่องหมายกาชาด

s01

เครื่องหมายกาชาด มี 3 แบบ คือ

1. กากบาทแดงบนพื้นสีขาว (Red Cross)
เป็นสัญลักษณ์กาชาดที่ใช้กันทั่วโลกในปัจจุบัน ได้แก่ สภากาชาดประเทศต่างๆ โดยใน พ.ศ. 2406 ได้มีการประชุมนานาชาติที่นครเจนีวา ซึ่งที่ประชุมได้รับรองให้ใช้กาชาดบนพื้นขาวเป็นเครื่องหมายพิเศษอันเด่นชัด และต่อมาใน พ.ศ.2407 ได้มีการประชุมผู้แทนระหว่างประเทศที่จัดขึ้น ณ นครเจนีวา ซึ่งมีการรับรองอนุสัญญาเจนีวาฉบับแรก และมีการรับรองกาชาดบนพื้นขาวอย่างเป็นทางการ

2. เสี้ยววงเดือนแดงพื้นขาว (Red Crescent)
เป็นสัญลักษณ์ของกาชาดในกลุ่มประเทศที่นับถือศาสนาอิสลาม ซึ่งเรียกว่า สภาเสี้ยววงเดือนแดงประเทศต่างๆ มีการใช้ครั้งแรกใน พ.ศ. 2419 ในสงครามระหว่างรัสเซียและตุรกี ในคาบสมุทรบอลข่าน จักรวรรดิออตโตมานตกลงใจใช้เครื่องหมายเสี้ยววงเดือนแดงบนพื้นขาวแทนเครื่องหมายกาชาด ต่อมาใน พ.ศ. 2472 เครื่องหมายนี้ได้รับการยอมรับที่ประชุมทางการฑูตและถูกนำมาเขียนไว้ในอนุสัญญาด้วย

3. คริสตัลแดงบนพื้นขาว (Red Crystal)
เป็นเครื่องหมายที่ได้รับการรับรองให้เป็นสัญลักษณ์ใหม่เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2548 เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในการใช้สัญลักษณ์และยุติปัญหาการใช้สัญลักษณ์ที่แตกต่างกันหลายรูปแบบ นอกเหนือไปจากสัญลักษณ์กาชาดและเสี้ยววงเดือนแดง


เครื่องหมายกาชาดเป็นสัญลักษณ์ของ…
ใช้เพื่อการคุ้มครอง (ในยามสงคราม)

เจ้าหน้าที่และอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ของหน่วยงานกาชาด

– บุคลากรทางการแพทย์ของกองทัพ

– หน่วยบริการทางการแพทย์ บุคลากรด้านศาสนาและองค์กรมนุษย์ธรรมอื่นๆ อาจสามารถใช้เครื่องหมายกาชาดได้ แต่ต้องได้รับการยินยอมจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

– ขนาดของเครื่องหมายจะมีขนาดใหญ่ เห็นเด่นชัด

– ต้องเป็นเครื่องหมายกาชาดเท่านั้น ไม่ต้องมีชื่อองค์กรหรือตัวอักษรอื่นใด

ใช้เพื่อการบ่งชี้ (ในยามสงบ)

– จะต้องมีเครื่องหมายและชื่อองค์กรที่เกี่ยวข้อง ปรากฏอยู่ด้วยกัน

– ไม่สามารถใช้เครื่องหมายกากบาทอย่างเดียวที่ปลอกแขนต้องใช้ตราสัญลักษณ์สภากาชาดไทย

– ใช้เพื่อบ่งชี้ว่าบุคคลหรือสิ่งของต่างๆ เป็นของหน่วยงานองค์กรกาชาดและเสี้ยววงเดือนแดง

– เครื่องหมายจะต้องมีขนาดเล็ก

การใช้เครื่องหมายในทางที่ “ผิด”
  • การลอกเลียน ใช้เครื่องหมายที่มีสีหรือรูปแบบที่สร้างความสับสน

 

symbolss_03

 

  • การใช้ที่ไม่เหมาะสม ใช้ในลักษณะที่เป็นไปตามกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ การใช้โดยองค์กรหรือหน่วยงานที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือใช้เพื่อจุดมุ่งหมายที่ไม่สอดคล้องกับหลักการพื้นฐานขององค์กรกาชาด

symbolss_07

  • การใช้เพื่อเป็นกลลวงคู่ต่อสู้ ใช้ในการสู้รบ โดยมีเจตนาให้ฝ่ายตรงข้ามเข้าใจผิดและก่อให้เกิดการเสียชีวิต หรือทำให้มีผู้บาดเจ็บร้ายแรงจะถือเป็นอาชญากรสงคราม

symbols_09

หน้าที่

          เพื่อให้มีความเข้าใจในการใช้เครื่องหมายกาชาดอย่างถูกต้อง รัฐบาลและสภากาชาดประจำชาติมีหน้าที่และบทบาท ดังนี้

– รับรองและปรับปรุงกฎหมายภายในที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องหมายกาชาด

– ตรวจสอบและดูแลการใช้เครื่องหมายกาชาดให้เป็นไปตามกฎหมาย

– เผยแพร่กฎหมายดังกล่าวแก่เจ้าหน้าที่ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

imgsymbols_07

พรบ. กาชาด พ.ศ. 2499

– มาตรา 9 ผู้ใดใช้เครื่องหมายกาชาดหรือนามกาชาดโดยไม่มีสิทธิตามอนุสัญญา

หรือตามพระราชบัญญัตินี้ มีความผิดต้องระวางโทษ จำคุกไม่เกินสามเดือน

หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

– มาตรา 10 ผู้ใดใช้เครื่องหมายหรือถ้อยคำใดๆ เลียนแบบเครื่องหมายกาชาดหรือนามกาชาด

หรือคล้ายคลึงเครื่องหมายหรือนาม เช่นว่านั้น จนอนุมานได้ว่าทำเพื่อหลอกลวงประชาชน

มีความผิดต้องระวางโทษ จำคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

– มาตรา 11 ผู้ใดกระทำความผิดตามที่ระบุไว้ในมาตรา 9 หรือ มาตรา 10 ด้วยความมุ่งหมาย

ทางการเงินหรือทางการพาณิชย์ใดๆ ประทับเครื่องหมายกาชาดหรือนามกาชาดลงบนสินค้าเพื่อขาย

เป็นต้นว่า ฉลากหรือ เครื่องหมายการค้า มีความผิดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน

หรือปรับไม่เกินสองพันบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

 


trends betty boop tattoo trends hot vidio trends free porzo trends ginger bbw trends sopizzas trends escotes xxx

 70,500 total views,  18 views today