เครื่องหมายยุวกาชาด

กาชาดและยุวกาชาด
ยุวกาชาด
เครื่องหมายยุวกาชาด และอาสายุวกาชาด

Untitled-1

  1. เครื่องหมายยุวกาชาด

สีเหลี่ยมจัตุรัสสีแดง 5 รูปต่อกันเป็นรูปกากบาทล้อมรอบด้วยวงกลมสีน้ำเงิน โดยมีขนาดความกว้างของเส้นรอบเท่าครึ่งหนึ่งของขนาดสี่เหลี่ยมจัตุรัส เช่น สี่เหลี่ยมจัตุรัสมีขนาด 3 x 3 นิ้ว ดังนั้นขนาดของความกว้างของเส้นรอบวงจะเท่ากับ 1.5 นิ้ว

โลโก้อาสา copy

  1. เครื่องหมายอาสายุวกาชาด

สี่เหลี่ยมจัตุรัสสีแดง 5 รูปต่อกันเป็นรูปกากบาทล้อมรอบด้วยวงกลมสีน้ำเงิน โดยมีข้อความ “อาสายุวกาชาด” โค้งตามเส้นวงกลมอยู่ด้านบน และข้อความ “RCY Volunteer” อยู่ด้านล่าง เป็นตัวอักษรสีขาวโดยมีจุดสีขาวคั่นกลางระหว่าง 2 ขัอความ

  1. การนำสัญลักษณ์ไปใช้

          หน่วยงาน กลุ่มบุคคล หรือบุคคลใด ที่มีความประสงค์จะนำสัญลักษณ์ยุวกาชาด และ/หรือ สัญลักษณ์อาสายุวกาชาด ไปใช้หรือปรากฏเป็นส่วนหนึ่งส่วนใด เพื่อการดำเนินการหรือการจัดหารายได้ นอกเหนือจากกิจกรรมตามกระบวนการของยุวกาชาด จะต้องได้รับการอนุญาตจากสำนักงาน  ยุวกาชาด สภากาชาดไทย เป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งนี้ เนื่องจากสัญลักษณ์ดังกล่าว มีความเกี่ยวพันกับเครื่องหมายกาชาด ซึ่งถูกควบคุมโดยพระราชบัญญัติกาชาด พ.ศ. 2499

        มาตรา 9 ผู้ใดใช้เครื่องหมายกาชาดหรือนามกาชาดโดยไม่มีสิทธิตามอนุสัญญา หรือตาม พระราชบัญญัตินี้ มีความผิดต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือ ทั้งจําทั้งปรับ

        มาตรา 10 ผู้ใดใช้เครื่องหมายหรือถ้อยคําใดๆเลียนแบบเครื่องหมายกาชาดหรือนามกาชาด หรือคล้ายคลึงเครื่องหมายหรือนามเช่นว่านั้น จนอนุมานได้ว่าทําเพื่อหลอกลวงประชาชน มีความผิดต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

        มาตรา 11 ผู้ใดกระทำความผิดตามที่ระบุไว้ในมาตรา 9 หรือ มาตรา 10 ด้วยความมุ่งหมายทางการเงินหรือทางการพาณิชย์ใด ๆ ประทับเครื่องหมายกาชาด หรือนามกาชาดบนสินค้าเพื่อขาย เป็นต้นว่า ฉลาก หรือเครื่องหมายการค้า มีความผิดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกินสองพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ


31,089 จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด , 8 จำนวนผู้เข้าชมวันนี้