เครื่องหมายกาชาด

กาชาดและยุวกาชาด
สภากาชาดไทย
เครื่องหมายกาชาด
logo

เครื่องหมายกาชาดเป็นเครื่องหมายพิเศษอันเด่นชัด มีลักษณะ กากบาทสีแดงบนพื้นสีขาว ได้รับการรับรองตามความแห่งอนุสัญญาเจนีวา ลงวันที่ 12 สิงหาคม ค.ศ. 1949 ประจำตัวบุคคล สถานที่ หรือเครื่องใช้ต่างๆ ที่ใช้เนื่องในการรักษาพยาบาลผู้บาดเจ็บในสนามรบ เพื่อให้ฝ่ายศัตรูเห็นได้ชัดและไม่ทำอันตราย

ทั้งนี้ ได้มีการตราพระราชบัญญัติกาชาด พุทธศักราช 2499 ซึ่งตามกฎหมายดังกล่าว ในส่วนที่ว่าด้วยผู้มีสิทธิใช้ การคุ้มครอง และบทลงโทษเกี่ยวกับเครื่องหมายกากบาทสีแดงบนพื้นสีขาว และนามกาชาด (หมายความถึงคำ “กาชาด” หรือคำ “กาเจนีวา”) และตามมาตรา 6 บัญญัติให้สภากาชาดไทยใช้เครื่องหมายกาชาดได้ในยามสงบศึกตามกฎหมายว่าด้วยสภากาชาดไทย

ในการประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทย ครั้งที่ 272 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พุทธศักราช 2546 ได้มีมติให้ใช้เครื่องหมายข้างต้น เป็นเครื่องหมายสภากาชาดไทย (The Thai Red Cross Society Logo)

ตามข้อระเบียบกรรมการบริหารสภากาชาดไทย เพิ่มเติม (ฉบับที่ 95) พุทธศักราช 2553 ข้อ 199/1 วรรค 1 ระบุว่า “เครื่องหมายกาชาด”หมายความว่า เครื่องหมายกากบาทสีแดงบนพื้นสีขาว หรือเครื่องหมายกากบาทสีแดงภายใต้เครื่องหมายมีตัวอักษรนามสภากาชาดไทยกับ The Thai Red Cross Society อยู่คนละบรรทัด โดยที่มีเส้นแบ่งระหว่างบรรทัด หรือมีนามที่แสดงว่าเป็นหน่วยงานของสภากาชาดไทย

เครื่องหมายสภากาชาดไทย ควรวางลงบนพื้นหลังสีขาวเท่านั้น ตัวอย่างการใช้เครื่องหมายสภากาชาดไทยชนิดสีเดียว ได้แก่ การนำไปถ่ายสำเนา (ถ่ายเอกสาร) นำไปใส่ในจุลสาร วารสาร จดหมายข่าว ซึ่งพิมพ์ด้วยสีเดียว ซึ่งเป็นสีของสื่อสิ่งพิมพ์นั้น การจัดทำตราประทับ เพื่อประทับบน

ซองจดหมาย บัตรกิจกรรมของโครงการต่างๆ ซึ่งจะเป็นสีเดียวกับหมึกที่ใช้กับตราประทับ เป็นต้น


7,926 จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด , 14 จำนวนผู้เข้าชมวันนี้